Nieuw in verkoop

Te koop: Online executieveiling, 11 april 2019 vanaf 14:00 uur, agrarisch object bestaande uit een woonhuis en bedrijfsopstallen.

Prijs op aanvraag
Adres: Hardenbergerweg 18, 7696 BC Brucht
Type object ALV woning
Perceeloppervlakte 9.327 m²

Notitie

Algemeen

Online executieveiling, 11 april 2019 vanaf 14:00 uur, agrarisch object bestaande uit een woonhuis en bedrijfsopstallen

Veilinggegevens

Veiling:
Openbare veiling (‘executoriale verkoop, ex art. 3:268 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 11 april 2019, ’s middags vanaf 14.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarisse... Meer informatie
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object ALV woning
    Status Beschikbaar
    Aangeboden sinds Dinsdag 12 februari 2019
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP0800194
Prijs Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Dinsdag 12 februari 2019
Laatste wijziging Woensdag 13 februari 2019
Bouw
Type object ALV woning
Eveneens ALV overig
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 93 a 27 ca
Kadastrale gegevens
Eigendom Eigen grond
Eigendom Eigen grond

Omschrijving

Online executieveiling, 11 april 2019 vanaf 14:00 uur, agrarisch object bestaande uit een woonhuis en bedrijfsopstallen

Veilinggegevens

Veiling:
Openbare veiling (‘executoriale verkoop, ex art. 3:268 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 11 april 2019, ’s middags vanaf 14.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan DLA Piper Nederland N.V.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.


Onderhands bieden
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het registergoed uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 27 maart 2019 om 23:59 uur ), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (DLA Piper Nederland N.V. t.a.v. mr. T. Holslag-Broek, Gebouw Meerparc, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam), of per email: Trees.Holslag@dlapiper.com). De bieding dient uiterlijk op genoemde datum en tijdstip in het bezit te zijn van de veilingnotaris. Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.


Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk vijf werkdagen na veiling om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 2% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn over de waarde die wordt toegekend aan de woning en ondergrond en 6% overdrachtsbelasting over de waarde die wordt toegekend aan de overige onroerende zaken.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.


Objectgegevens

Omschrijving
Het aangeboden object omvat een voormalige konijnenhouderij welke in 2010 grotendeels afgebrand is. De stallen welke door de brand verwoest zijn, zijn opgeruimd maar niet herbouwd. Op het erf bevindt zich een woning, met een oppervlakte van ca. 236 m², welke gebouwd is omstreeks 1965, gemetselde muren en een met dakpannen gedekt dak. (bron Bagviewer).

Naast de woning bevindt zich een berging, bouwjaar omstreeks 2009, met een afmeting van ca. 11 m x 6,5 m = 71,5 m². Deze berging heeft houten wanden op een betonnen voet en een dakbedekking van stalen damwandplaten met een dakpanmotief.

Daarnaast staat er nog één gemetselde schuur met een afmeting van ca. 30 m x 11 m = 330 m². De schuur is omstreeks 1980 gebouwd, op het dak liggen golfplaten welke gezien het bouwjaar van de schuur waarschijnlijk asbesthoudend zijn.

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):

Locatie
Gelegen in het buitengebied aan de Hardenbergerweg 18 te Brucht in de Overijsselse gemeente Hardenberg. Op korte afstand van het centrum van Hardenberg waar alle voorzieningen voor handen zijn, zoals scholen, medische hulp, winkels, sportverenigingen en dergelijke.

Bereikbaarheid
Via de Hardenbergerweg is men in ca .5 minuten in het centrum van Hardenberg, Op korte afstand zijn de N36 en de N35 gelegen deze wegen bieden een goede ontsluiting naar het noorden en het westen.

Rechten
De onroerende zaken zijn belast met Opstal en Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht.
Gerechtigde: Enexis Netbeheer B.V.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Bestemming
Volgens het thans vigerende bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Hardenberg heeft het object de bestemming:

• Enkelbestemming: agrarisch met waarden- essen- hoevenlandschap
• Dubbelbestemming: archeologie 4
• Bouwvlak

Vergunning
Op 5 december 2011 is een omgevingsvergunning en een VVGB verleend voor het houden van 10.911 vlees- en opfokkonijnen tot dekleeftijd met een maximale emissie van 2.182,2 kg NH3. De vergunningen zijn op aanvraag beschikbaar. De aangevraagde stal is niet gebouwd, koper dient zelf contact op te nemen met de gemeente Hardenberg in hoeverre de vergunningen nog actueel zijn en welke mogelijkheden deze locatie biedt.

Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de eigenaar verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor in de dat eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen.

Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal
bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor
rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het registergoed, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering
daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen)
(technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Deelname
Voor het kunnen meebieden via de elektronische veiling dient u zich te registreren door eerst een account aan te maken op de website van BOG Auctions (www.bog-auctions.com).

Om uw registratie volledig te maken, dient u een Registratieverklaring in te vullen. De Registratieverklaring dient u in het bijzijn van een Nederlandse notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de Registratieverklaring. Neemt u bij de ondertekenen een geldig legitimatiebewijs mee, waarmee u zich ten overstaan van een notaris kunt legitimeren.
Op de wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account. Deze registratie is niet verreist indien er een onderhandse bieding voorafgaand aan de veiling bij de notaris wordt gedaan. De legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Op de website van BOG Auctions treft u tevens een overzicht met notarissen aan waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform. Indien u zich reeds voor een andere veiling heeft geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals te gebeuren.