gruppen_hoofdfoto_inschrijving coevorden coevorden 2
Verkocht

Verkocht: Klooster, 7741 NB Coevorden

Prijs bij inschrijving
Type object Losse grond, zand
Perceeloppervlakte 27.361 m²

Notitie

Algemeen

Ca. 02.87.61 ha akkerbouwgrond wordt middels een vrijwillige verkoop bij inschrijving verkocht gelegen nabij Klooster 43 te Coevorden.
De akkerbouwgrond wordt aangeboden in 2 kavels, kavel A en kavel B.
Er kan worden ingeschreven op één kavel of op beide kavels.
De sluiting van de inschrijving is dinsdag 16 januari 2018 om 10.00 uur.

CULTUURGROND

Oppervlakte
Totaal ca. 02.87.61 ha. akk... Meer informatie
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Losse grond, zand
    Status Verkocht
    Aangeboden sinds Maandag 20 november 2017
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP1100202
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 20 november 2017
Laatste wijziging Woensdag 2 mei 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 73 a 61 ca

Omschrijving

Ca. 02.87.61 ha akkerbouwgrond wordt middels een vrijwillige verkoop bij inschrijving verkocht gelegen nabij Klooster 43 te Coevorden.
De akkerbouwgrond wordt aangeboden in 2 kavels, kavel A en kavel B.
Er kan worden ingeschreven op één kavel of op beide kavels.
De sluiting van de inschrijving is dinsdag 16 januari 2018 om 10.00 uur.

CULTUURGROND

Oppervlakte
Totaal ca. 02.87.61 ha. akkerbouwgrond
Kavel A: ca. 01.35.74 ha. (indicatie grootte)
Kavel B: ca. 01.51.87 ha. (indicatie grootte)

Indien bij de kadastrale uitmeting blijkt dat de grootte van kavel A of kavel B verschilt van de opgegeven grootte blijkens uit deze verkoopbrochure, zal dit verschil verrekend worden op basis van de vierkante meterprijs zoals is ingeschreven.
De totale oppervlakte is echter de juiste oppervlakte zoals geregistreerd bij het Kadaster.
Indien bij gunning blijkt dat beide kavels aan één inschrijver wordt gegund, behoeft dan ook geen verrekening plaats te vinden en zal het perceel niet gesplitst worden door het Kadaster. De kosten voor het eventueel splisten van het perceel komen voor rekening van verkoper.

Grondsoort
Koopveengrond

Feitelijke levering
De cultuurgronden worden geleverd in de huidige staat.
De cultuurgronden zijn vrij van pacht/gebruik van derden.
De feitelijke levering van de cultuurgronden zullen plaatsvinden op 16 januari 2018 tenzij verkoper en koper anders zijn overeen gekomen.

Schouw
Er zijn geen schouwsloten aanwezig.

Betalingsrechten en/of productierechten
In de overdracht en levering zijn geen betalingsrechten en/of productierechten begrepen.

Drainage
In het perceel is geen drainage aanwezig.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Opstalrecht
Op kadastraal perceel Coevorden K 1770 rust een opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Enexis B.V. te 's-Hertogenbosch.
Op kadastraal perceel Coevorden K 1895 rust een opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. TenneT TSO B.V. te Arnhem.

Afrastering
Er is geen afrastering aanwezig.

Gebruik laatste jaren
2017: gerst
2016: tarwe
2015: gerst
2014: tarwe

Waterschapslasten
De waterschapslasten bedragen € 55,16 per ha. (aanslagjaar 2017)

Grondwaterbeschermingsgebied
De kadastrale percelen liggen niet gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied.

Ruilverkavelingslasten
Op de kadastrale percelen rusten geen ruilverkavelingslasten.

Paden
In kavel A loopt een oud met puin verhard toegangspad naar Klooster 43 en in kavel B loopt een kavelpad richting de Drentse Poort.

Eigendom
Het registergoed is in eigendom bij opdrachtgevers.

In het verloop van deze brochure wordt informatie verstrekt omtrent de te
koop aangeboden objecten, de te volgen procedure alsmede de
inschrijvingsvoorwaarden en bedingen uit de model-koopovereenkomst zoals
opgenomen in de bijlage.

Iedere geïnteresseerde dient derhalve een bieding te doen op de
aangeboden cultuurgrond conform de voorwaarden zoals die in
deze brochure staan beschreven.
De bieding dient uiterlijk op dinsdag 16 januari 2018 vóór 10.00 uur schriftelijk en conform
de voorwaarden en procedure zoals beschreven in deze brochure te zijn
ingediend bij Veen & Veste Notarissen, van Heutszsingel 33 te Coevorden.
Door opdrachtgevers is AgriTeam Z.O. Drenthe uit Dalen ingeschakeld om
de procedure te begeleiden. Zij heeft zelf geen belang bij de aankoop van
het object.

Meer inlichtingen omtrent de verkopen objecten en de inschrijving zijn te
verkrijgen bij de heer Ing. GJ. Lubbers van AgriTeam Makelaars Z.O.
Drenthe, tel.nr. 06-22795275.
Deze verkoopbrochure heeft louter tot doel potentiële kopers te informeren
en ontslaat hen op geen enkele wijze van de eigen onderzoeksplicht. Hoewel
deze brochure met de uiterste zorg is samengesteld kunnen potentiële
kopers er geen rechten aan ontlenen.

1.Procedure

1.1. Kavels
Het object omvat de hierna genoemde kadastrale percelen;

Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
Coevorden K 1895 ca. 02.75.68 ha
Coevorden K 1895 ca. 00.11.93 ha
Totaal groot 02.87.61 ha

Kavels
Kavel A: ca. 01.35.74 ha. (indicatie grootte)
Kavel B: ca. 01.51.87 ha. (indicatie grootte)

1.2. Inschrijvingsformulier
De inschrijvingsformulieren worden gelijktijdig met deze brochure verstrekt en is
te verkrijgen bij AgriTeam Z.O. Drenthe te Dalen. Uitsluitend originele en
door AgriTeam Z.O. Drenthe verstrekte inschrijvingsformulieren kunnen voor
de bieding worden gebruikt.

1.3. Verklaring financiële gegoedheid
Desgevraagd (na inschrijving) dient u schriftelijk bewijs (bankgarantie) te
kunnen overleggen omtrent uw financiële gegoedheid ten aanzien van het
gestand doen van de koop.

1.4 Legitimatiebewijs
Tezamen met het inschrijvingsformulier dienen bieders een kopie van een
geldig legitimatiebewijs te overleggen. Indien bieder een rechtspersoon is,
dient tevens een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel te worden overlegd.

1.5. Inschrijvingsformulieren
Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier met daarbij
gevoegd een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de bieder dient
uiterlijk op dinsdag 16 januari 2018 vóór 10.00 uur schriftelijk en
conform de voorwaarden en procedure zoals beschreven in deze brochure
te zijn ingediend bij Veen & Veste Notarissen, van Heutszsingel 33 te Coevorden.

1.6. Openen inschrijvingsformulieren
De inschrijvingsformulieren worden op dinsdag 16 januari 2018 om
10.00 uur geopend door één van de notarissen van Veen & Veste Notarissen te Coevorden.
De opening zal plaatsvinden ten kantore van de notaris. De bieders mogen (niet verplicht) aanwezig zijn bij het
openen van de inschrijvingsformulieren.

1.7. Gunning
Gunning geschiedt onder uitdrukkelijke voorbehoud van verkoper. Bieders
worden uiterlijk zaterdag 20 januari 2018 door AgriTeam Makelaars Z.O.
Drenthe telefonisch of schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van de
gunning.

1.8. Ondertekening van de koopovereenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand door gunning. Ter schriftelijke vaststelling van de koop en verkoop zal de koopovereenkomst worden ondertekend. Ondertekening van de koopovereenkomst vindt plaats uiterlijk zaterdag 27 januari 2018.

1.9. Overdracht (transport), betaling en aanvaarding
Het transport van het gekochte, betaling en aanvaarding zal plaatsvinden op (of door verkoper en koper nader overeen te komen datum):
dinsdag 6 maart 2018 door middel van het passeren van een notariële akte van levering door één van de notarissen van
Veen & Veste, diens waarnemer of plaatsvervanger.

1.10. Inschrijvingsvoorwaarden
Ter zake de verkoop bij inschrijving gelden de inschrijvingsvoorwaarden
alsmede de voorwaarden uit de koopovereenkomst.

2. Inschrijvingsvoorwaarden

2.1. Organisatie
De organisatie van de verkoop bij inschrijving berust bij AgriTeam Makelaars
Z.O. Drenthe, kantoorhoudende aan Weidemolen 2 te 7751 DZ Dalen.
De betrokken notaris heeft geen enkele bemoeienis met de verkoop van bij
inschrijving en met de inhoud van de koopovereenkomst die daaruit
eventueel voortvloeit.

2.2. Inschrijvingsformulier
Een bieder brengt zijn bod uit op een door AgriTeam Makelaars Z.O. Drenthe
beschikbaar gesteld inschrijvingsformulier.
Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk op dinsdag 16 januari 2018
vóór 10.00 uur ingeleverd te worden bij Veen & Veste Notarissen te Coevorden kantoorhoudende
van Heutszsingel 33 te Coevorden. Het inschrijvingsformulier dient in een
gesloten enveloppe ingeleverd te worden.

Met betrekking tot het inschrijvingsformulier geldt het volgende:
1. Ingevuld dient te worden de naam, voornamen, adres, postcode,
woonplaats en het telefoonnummer van de bieder;
2. Indien de bieder een rechtspersoon is: de statutaire naam, de zetel en
het volledige adres van de rechtspersoon, alsmede naam, voornamen,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en kwaliteit van de
bestuurder(s);
3. Het bod van de bieder op de cultuurgrond;
4. Het inschrijvingsformulier dient te zijn voorzien van de eigenhandig
geplaatste handtekening van de in lid 1 bedoelde bieder, dan wel de in lid 2
bedoelde bestuurder(s) of perso(o)n(en);
5. Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen geldt het in lid 4
bepaalde voor ieder van hen.
6. De inschrijving dient voorzien te zijn van een kopie van een geldig
legitimatiebewijs, indien van toepassing een gewaarmerkt uittreksel van de
kvk.

2.3. Het bod
Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te
zijn uitgezonderd het financieringsvoorbehoud tot en met dinsdag 27 februari 2018.
Een bod in strijd hiermee is ongeldig.
Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro's geldend
voor het genoemde kadastrale perceel. Een bod dat is uitgedrukt in relatie
tot een ander bod, zodanig dat het bod gelijk is aan het andere bod
vermeerderd met een bedrag, is ongeldig.

Een op het inschrijvingsformulier uitgebracht bod kan na de inlevering niet
worden verhoogd of verlaagd. Indien echter blijkt, dat het hoogste bod door
meer bieders - anders dan gezamenlijk - is uitgebracht, dan worden deze
aanbieders in de gelegenheid gesteld direct een nieuw bod uit te brengen.

Het nieuw uit te brengen bod dient hoger te zijn dan het eerder gedane bod.
Maakt geen van hen van dit recht tot verhoging gebruik, dan zal het
notariskantoor door loting uitmaken wie van het als hoogste inschrijver zal
worden beschouwd. Tot aan de ontvangst van het nieuwe bod blijven
bieders aan het eerder gedane bod gehouden. In andere gevallen, dan
hiervoor in dit artikel vermeld, is verhoging van het bedrag waarvoor is
ingeschreven niet toegestaan.
Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen, dan zijn zij hoofdelijk
aansprakelijk voor de op hen krachtens de verkoop bij inschrijving rustende
verplichtingen en voor de daaruit eventueel voortvloeiende koop.
Elke bieder blijft aan zijn bod, ook al is dit niet het hoogste, gebonden totdat:
a. de verkoper gunt aan een ander; of
b. vaststaat dat niet wordt gegund; of
c. de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is
verstreken zonder dat is gegund; of
d. de verkoop bij inschrijving wordt afgelast.

De notaris beslist over de geldigheid van de inschrijfformulieren en over de
juiste lezing van de geboden som.

2.4. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
De biedingen worden geopend op dinsdag 16 januari 2018 om 10.00 uur
door één van de (kandidaat-)notarissen van Veen & Veste Notarissen, van Heutszsingel 33 te Coevorden.
De notaris stelt alleen de op dat moment aanwezige inschrijver(s), eventueel
aanwezige verkoper(s) en de makelaar (of diens waarnemer of
plaatsvervanger) van verkoper op de hoogte van de biedingen zonder het
mededelen van de namen van de biedende partijen.

De koopovereenkomst ingevolge de verkoop bij inschrijving komt tot stand
door de gunning.
De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet
gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt op zaterdag 20 januari 2018 of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund.
De verkoop bij inschrijving kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast.

2.5. Koopovereenkomst
De bieder verklaart volledig bekend en akkoord te zijn met de inhoud van de
koopovereenkomst.
Ondertekening van de koopovereenkomst zal plaatsvinden uiterlijk zaterdag 27 januari 2018.

2.6. Akte van levering
Indien en voor zover een koopovereenkomst tot stand komt, zal de voor
levering vereiste notariële akte worden verleden door één van de notarissen
van Veen & Veste Notarissen te Coevorden.
De marktconforme honorarium van de notaris, recherchekosten en
kadastraal recht komen voor rekening van de koper.

Foto's