Verkocht

Losse grond te koop in Friesland: Wergea, 8,18,10 ha; onderhandse inschrijving GESLOTEN

Wergea Oppervlakte / omvang: 81810 m²

Kadastrale gegevens
Warrega C 140 1,50,50
Warrega C 141 3,25,20
Warrega C 1161 3,42,40
Totaal 8,18,10 ha
Bron: Kadaster. 

Bestemming: Volgens het vigerende bestemmingsplan Wergea van de gemeente Leeuwarden vastgesteld op 3 april 2019 is van de perceelsnummers 1161 en 140 de enkelbestemming agrarisch. De percelen hebben de dubbelbestemming waarde archeologie 3 en een deel heeft de dubbelbestemming leiding – riool. 

Volgens het bestemmingsplan Wergea-kom van de gemeente Boarnsterhim (thans Leeuwarden) vastgesteld op 20 juni 2006 hebben de nummers 1161 deels en 140 deels de bestemming agrarisch gebied. 

Volgens het ontwerp bestemmingsplan Partiele herziening Archeologie d.d. 13 november 2017 hebben alle percelen de dubbelbestemming waarde archeologie 3.

Volgens het bestemmingsplan Buitengebied 2008 van de gemeente Boarnsterhim (thans Leeuwarden) onherroepelijk per datum 22 december 2010, is de bestemming van perceelsnummer 141 agrarisch gebied.

Daarnaast zijn alle percelen gelegen in het bestemmingsplan Leeuwarden – Partiele herziening plan voor de zon, onherroepelijk vastgesteld op 7 november 2018. 

Grondsoort: De grondsoort is klei, op de bodemkaart aangeduid als (zware) klei en voor een klein deel veen (in perceelsnummer 141). De teelaardelaag is ruim voldoende.

Vorm, grootte: De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. De kavel bestaat uit 2  percelen.

Detailhuishouding: De percelen zijn kruinig gelegen en gedraineerd. 

Jachtrecht: N.v.t.

Ontsluiting: Het land is gelegen aan en ontsloten via de openbare weg “Wartensterdyk”.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Ruilverkavelingslasten: N.v.t.

Betalingsrechten: De uitkeringswaarde van de betalingsrechten in 2018 bedroeg € 262,- per ha (excl. vergroening). De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat. 

Natuurpakket: N.v.t.

Erfdienstbaarheden: N.v.t. 

Zakelijk recht en overig: De perceelsnummer 140 en 1161 kennen de aantekening zakelijk recht t.b.v. Wetterskip Fryslan.
In de perceelsnummers 140 en 1161 bevinden zich deels een rioolwater-persleiding.

Aanvaarding: In overleg
Transportdatum: In overleg.
Betaling: Per transportdatum.
Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 

Schone grond: De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 

Overige informatie: Perceelsnummer 1161 is massaal gelegen met het aangrenzende gelegen perceelsnummer 2030. Eigenaar erven Hofstra wil de denkbeeldige kadastrale grens tussen de percelen 1161 en 2030 zo laten; potentiele koper kan de gronden “om niet”  gebruiken; het perceelsnummer 2030 is groot 0,47,40 ha.

Vraagprijs: € 50.000,-/ha (incl. betalingsrechten)

Inlichtingen De heer A. (Drees) Visser
agriteam Fryslan
Telefoon: 06 - 51 24 91 78

Verkoopprocedure:
Onderhandse inschrijving;
Bieding dient uiterlijk op 29 januari 2020 gemaild te worden naar:
info@agriteam.nl o.v.v. bieding land Wergea 8,18,10 ha.
Wanneer u een bieding uitbrengt dient u dit tevens telefonisch te melden bij de heer Visser 06 - 51 24 91 78.

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH, Leeuwarden, tel: 14 058, Email: gemeente@leeuwarden.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Hoewel bij het maken van deze brochure de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 

Kenmerken


Overdracht
Status Verkocht

Adresgegevens
Straatnaam Wartensterdyk
Plaats Wergea

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 81810 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

Drees Visser
info@agriteam.nl
T: 058-2849188
M: 06-51249178

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Fryslan
fryslan@agriteam.nl

Allingawier 37
9001 LP Grou
http://www.agriteam.nl/
Meer informatie

Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!