Verkocht

Melkveehouderijbedrijf te koop in Friesland: Bonkwerterreed 1, 8843 KC Spannum

8843 KC Spannum Oppervlakte / omvang: 398710 m²

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Een melkveebedrijf gelegen in Spannum, bestaande uit een stelpboerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, werktuigenberging, mestsilo, ruwvoeropslag, polyester silo's, overige (erf) verhardingen en landerijen met een totale oppervlakte van ca. 39,87 ha (incl. 26,65 ha erfpacht).

Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust: 06-53610642.

Indeling

Woongedeelte – kop-hals-rompboerderij:
Het woongedeelte van de boerderij is omstreeks eind 1800 gebouwd. Het geheel is opgetrokken in steens muren en het dak is met dakpannen en deels met asbestcement houdende golfplaten gedekt. Het achterdak, de noordkant is in 2014/2015 met golfplaten gedekt. De begane grondvloer is van hout en deels van beton, de verdiepingsvloer is van hout. De kozijnen zijn geheel voorzien van dubbele beglazing, overigens geen noemenswaardige isolerende voorzieningen toegepast. De woning wordt verwarmd middels gaskachels. De gebruikelijke nutsaansluitingen van water en elektra zijn aanwezig. Het object is niet aangesloten op kabeltelevisie, (aard) gas en riolering. Er is een propaan-tank aanwezig. Daarnaast is er een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater, c.q. mestkolk.

Indeling woongedeelte:
Begane grond: opkamer, molkenkelder, slaapkamer, doucheruimte, gang, toilet, bergruimte, keuken/kamer, keuken (voorzien van diverse inbouwapparatuur w.o. vaatwasser en koelkast), bijkeuken, kantoor.
Verdieping: overloop, drie slaapkamers.

Bijzonderheden:
- De keuken is ca. 5 jaar oud.

Traditionele schuur – kop-hals-rompboerderij:
De schuur is opgetrokken in steens muren en heeft een afmeting van ca. 17 x 12 meter. Het dak is met dakpannen gedekt en met riet onderschoten. De schuur is ingericht met 3 grote kalverhokken en 1 afkalfstal. Daarnaast kunnen in het aangebouwde deel van de schuur (de langsstal) 22 stuks jongvee worden gehuisvest op roosters. Verder is het schuurgedeelte in gebruik als berging. De vloer is uitgevoerd in beton en is er een schuifdeur en traditionele schuurdeuren aanwezig.

Ligboxenstal:
De 1 +1 rijïge ligboxenstal is in omstreeks 1993 en 2012 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 53,25 x 16,50 meter. Het geheel is opgetrokken in metselwerk, halfsteens, prefabplaten en in de zijgevels is windbreekgaas aanwezig. Het spantwerk is van staal en hout. Het is met asbestcement houdende golfplaten en golfplaten (asbestvrij) gedekt. De topgevels zijn met damwand bekleed. Het oudste deel van de stal is deels onderkelderd, namelijk alleen de roosters met een mestopslag van ca. 200 m³. Het nieuwste deel van de stal is geheel onderkelderd en heeft een inhoud van ca. 800 m³.

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* ca. 81 GVE boxen;
* 13 JVE boxen;
- Mestopslagcapaciteit: 1.000 m³;
- 1 Afkalfbox;
- 1 Koeborstel;
- 2 Krachtvoerboxen.

Melkstal en tanklokaal:
Het betreft een 2 x4 visgraatmelkstal van 1993, met automatische afname en bulkvoersysteem. Het tanklokaal is ingericht met alle bijhorende installaties incl. een melktank (eigendom) met een inhoud van ca. 7.200 liter.

Werktuigenberging:
De werktuigenberging is in 2010 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 16 x 9 meter. Het geheel is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met golfplaten gedekt en het spantwerk is van staal. De berging is aan de oostkant open. De vloer is voorzien van betonplaten.

Mestsilo:
Op het erf bevindt zich een goedgekeurde mestsilo welke is gebouwd rond eind jaren ’80. De silo is uitgevoerd in beton en is tevens voorzien van een kap. De silo heeft een inhoud van ca. 675 m³.

Ruwvoeropslag:
1. Sleufsilo ca. 35 x 8 x 1,20 meter (betonplaten);
2. Sleufsilo ca. 45 x 6 x 1,20 meter (betonplaten);
3. Kuilplaat ca. 25 x 9 meter;

Overig:
- Vaste mestopslagplaats: ca. 6 x 8 x 1,50 meter;
- Kunstmest- en voersilo’s.

Landerijen:
De landerijen zijn gelegen grotendeels als huiskavel achter en rondom het bedrijfserf met een oppervlakte van 36,35,85 ha (inclusief erf en ondergrond). Daarnaast is er een veldkavel (erfpachtland) aanwezig met een oppervlakte van 3,51,25 ha. De landerijen zijn geheel gedraineerd. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf, openbare weg en een kavelpad bestaande uit beton welke overgaat in een onverhard pad. De grondsoort betreft een (zware) (zee) kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. In de landerijen bevindt zich deels een wandelpad zoals is aangegeven op de toegevoegde topografische overzichtskaart.

Erfpachtcontract 26,65,00 ha:
Voor de erfpachtgronden wordt een nieuwe erfpachtovereenkomst opgemaakt waarbij de insteek € 12.000,- per ha bedraagt.

Geliberaliseerde pacht 2,18,20 ha volgens artikel 7:397 lid 1 BW (6 jaar of korter):
Het is tevens mogelijk om de huidige geliberaliseerde pachtovereenkomst betreffende 2,18,20 ha over te nemen. De huidige pachtprijs bedraagt € 1.250,- per ha. Het contract eindigt per 1 november 2022. Het betreffen de percelen kadastraal bekend gemeente Baard, sectie F, nummers 415, 416 en 417.

Bestemmingsplan:
Volgens het bestemmingplan Bûtengebied van de gemeente Littenseradiel (thans gemeente Waadhoeke) vastgesteld op 29-9-2015 is de bestemming als volgt:

Opstallen en cultuurgrond – huiskavel:
Het object en de landerijen hebben de enkelbestemming agrarisch.
Daarnaast heeft het object de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf, deels de dubbelbestemming waarde – archeologie 3 en waarde – archeologie 1.
De cultuurgronden hebben grotendeels de dubbelbestemming waarde – archeologie 3 en deels de dubbelbestemming waarde – archeologie 1.

Veldkavel:
Perceelsnummer 98 (de veldkavel) heeft de enkelbestemming agrarisch, geheel de dubbelbestemming waarde archeologie 2 en deels de dubbelbestemming waarde archeologie 3.
De gehele locatie is gelegen in een gebied met de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied.
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Waadhoeke: Harlingerweg 18 (8801 PA) Franeker, 0517-380 380, info@waadhoeke.nl.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning verleend voor 90 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en voor 50 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar.

Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.

Bovengrondse tank(s): Propaangastank.

Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, in totaal 41,08 stuks met een uitkeringswaarde van € 11.165,14 per peildatum 15-05-2018.

Fosfaatrechten: Volgens de beschikking fosfaatrechten van RVO d.d. 10 januari 2018 is het aantal fosfaatrechten vastgesteld op 3.627 kg.

Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 1.675 m³.

Jachtrecht: Is verhuurd.

Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.

Natuurpakket: Op een deel van de landerijen te weten de perceelsnummers 33, 34, 31, 32 en 99 nestbescherming. Daarnaast rust er op 1,0 ha van perceelsnummer 33 het pakket uitgestelde maaidatum. De pakketten hebben nog een looptijd van 6 jaar te weten ingaande in 2017 en eindigende in 2022. Het beheerpakket(ten) met bijhorende gebruiksvoorwaarden dient door koper te worden overgenomen.

Ruilverkavelingslasten:
Eigendom: € 461,01 in totaal per jaar met eindjaar 2027.
Erfpacht: € 1.447,68 in totaal per jaar met eindjaar 2027.

Erfdienstbaarheid:
1. De percelen kadastraal bekend als gemeente Wommels, sectie
L, nummers 29, 31, 32, 34 en 99 mogen over het perceel kadastraal bekend als gemeente Baard, sectie F, nummer 76 om te komen van en te gaan naar de openbare weg.

2. Het perceel kadastraal bekend gemeente Wommels, sectie L, nummer 109 mag over de percelen kadastraal bekend gemeente Wommels, sectie L, nummers 62, 63 en 64 om te komen van en te gaan naar de openbare weg.

Beide erfdienstbaarheden zijn vastgelegd onder de bepaling dat de eigenaar/erfpachter van voormelde heersende erven geen gebruik mag maken van voormelde erfdienstbaarheid, zolang deze eigenaar/erfpachter van het heersende erf de openbare weg kan bereiken via andere aan deze eigenaar/erfpachter toebehorende percelen in eigendom casu quo erfpacht.

3. Er is een recht van weg gevestigd ten behoeve van groot onderhoud aan het gemaal waarbij het perceel kadastraal bekend gemeente Wommels, sectie L, nummer 109 over de percelen kadastraal bekend gemeente Wommels, sectie L, nummers 62 en 82 mag.

Opstalrechten:
Perceelsnummer 98 kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen Liander Infra N.V.
Perceelsnummers 40, 52 en 53 kennen de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen Vitens N.V.

Kettingbeding:
Voor perceelsnummer 98 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 17 december 2015 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 17 december 2015 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).

- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer S. (Sybren) Zeldenrust op 06-53610642.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Referentie FRYSL00088
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 29 maart 2018
Laatste wijziging Vrijdag 25 mei 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Bonkwerterreed
Huisnummer 1
Postcode 8843 KC
Plaats Spannum

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 398710 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Melkveehouderijbedrijf
Direct contact met de makelaar

Sybren Zeldenrust
zeldenrust@agriteam.nl
T: 058-2849188
M: 06-53610642

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Fryslan
fryslan@agriteam.nl

Allingawier 37
9001 LP Grou

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw bedrijf!