Verkocht

Melkveehouderijbedrijf te koop in Friesland: Rinsumageest

9105 AW Rinsumageest Oppervlakte / omvang: 817965 m²

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Melkveebedrijf te Rinsumageest met een totale oppervlakte van
81,79,65 ha waarvan ca. 45,42 ha eigendom en ca. 37,37 ha erfpacht.

Inlichtingen: de heer R. (Reitze) Sybesma 06-51 24 91 80.

 

OMSCHRIJVING

Een melkveebedrijf gelegen onder Rinsumageest, bestaande uit een vrijstaande woning, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging, paardenstal, mestsilo en foliebassin, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen.

Vrijstaande woning:
De woning , type semibungalow, is in 1972 gebouwd en in 2009 is er een aanbouw aan de woning gerealiseerd. De woning is opgetrokken in spouwmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De kunststof kozijnen op de begane grond en de houten kozijnen op de verdieping zijn voorzien van dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming, combi-ketel (Bosch- eigendom) van 2009. De uitbouw is volledig geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water en elektra zijn aanwezig. Het object is niet aangesloten op riolering, er is een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater.

Indeling woning:
Begane grond:  Voorentree, hal, slaapkamer, badkamer, woonkeuken, woonkamer, bijkeuken, kantoor, toilet. 
Verdieping:  overloop, 3 slaapkamers.
Zolder: Vliering, bereikbaar via vlizotrap

Bijzonderheden:
- Inhoud ca. 520 m³;
- Woonoppervlakte ca. 170 m²;
- Traditioneel gebouwde woning;
- De begane grond-vloer is van beton, de verdiepingsvloer is van hout;
- Deels vloerisolatie aanwezig;
- Fundering op heipalen.

Ligboxenstal:
De 2+1 rijige ligboxenstal is in 1972 gebouwd en in 1978 is de stal met 4 spantvakken verlengd.  De stal heeft een afmeting van ca. 65 x 21 meter en is opgetrokken in enkelsteens muren waarbij de zijgevels zijn voorzien van windbreekgaas. Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt en het spantwerk is van hout. De topgevels zijn met damwand bekleed. De looppaden zijn uitgevoerd in een dichte vloer met rubber, een klein deel betreft een roostervloer. De dubbele dichte vloer is voorzien van een ketting-uitmest-systeem de enkele is voorzien van een touw-uitmesting.  

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* 160 GVE-boxen;
*  1 separatiehok;
- Nokhoogte ca.  6,25 meter;
- Goothoogte ca. 2,25 meter;
- Zwevende boxen (De Boer);

- Rubber boxbedekking;
- Spinder vastzethek;
- 4 koeborstels (3 werkend);
- Drinkwatervoorziening via eigen bron met Nanofiltratie-installatie t.b.v. schoon drinkwater. Daarnaast voorzien van koud -en warmwater-systeem t.b.v. voorkoeler en 2 voorraadvaten van elk ca. 5 m³;
- In 2009 zijn de asbestgolfplaten vervangen voor asbestvrije golfplaten. Op dat moment zijn er tevens zonnepanelen geplaatst;
- Kantoor met vloerverwarming aanwezig en zicht op de stal;
- Fundering; spanten geheid.

Zonnepanelen:
Het betreffen in zijn totaliteit 80 stuks zonnepanelen van 2005. 

Melkstal tanklokaal:
Het gebouw heeft een afmeting van 7,35 x 28,28 meter. De melkstal is voorzien een 2 x 15 zij aan zij – opstelling Solidex van De Lavel Bluediamand (van 2015). Automatische afname, melkmeters en individuele krachtvoerverstrekking middels computersysteem is aanwezig. De wachtruimte achter de melkstal heeft een capaciteit van ca. 45 koeien. Voor de melkstal bevinden zich de machinekamer en het tanklokaal. De silotank (eigendom) van Mueller heeft een inhoud van 21.305 liter. Onder de melkstal is een mestkelder aanwezig met een inhoud van ca. 350 m³.

Jongveestal:
De 1+1  rijïge jongveestal is in 1978 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 28 x 11,5 meter en is opgetrokken in damwandplaten. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van staal.  De stal is aan de ligboxenstal aangebouwd. 

Bijzonderheden:
Capaciteit:
* 41 JVE-boxen;
* 1 afkalf-/strohok;
- Nokhoogte ca. 4,50 meter;
- Goothoogte ca. 2,25 meter;
- Mestopslag ca. 150 m³;
- Zwevende boxen;
- Buizenvoerhek;
- Fundering op de kelders.

Werktuigenberging:
De werktuigenberging, open type, is in 1991 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 35 x 20 meter. De berging is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt en spantwerk is van staal. De vloer is geheel voorzien van stelconplaten. 

Bijzonderheden:
- Nokhoogte ca. 7,0 meter;
- Goothoogte ca. 4,0 meter;
- Tevens in gebruik ten behoeve van de huisvesting van kalveren in eenvoudige strohokken.
- Overkapping aan voorzijde voorzien van eenlingboxen (voor de jonge kalveren).

Paardenstal:
De paardenstal, open type, is in 2005 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 35 x 7 meter. De stal is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt en het spantwerk is van staal. 

Bijzonderheden:
- Nokhoogte ca. 7,0 meter;
- Goothoogte ca. 4,0 meter;
- 8 paardenboxen aanwezig;
- Fundering op klei.

Mestsilo:
De mestsilo is in 1988 gebouwd van beton. De mestsilo is voorzien van een kap welke in 2010 is geplaatst. De mestsilo heeft een inhoud van ca. 1.000 m³.

Foliebassin:
Het foliebassin is in 2012 aangelegd en heeft een inhoud van ca. 1.500 m³.

Sleufsilo’s:
1: ca. 48 x 9,0 x 2,0  meter (2003/2005), bestaande uit beton;
2: ca. 48 x 9,0 x 2,0  meter (2003/2005), bestaande uit beton;
3: ca. 48 x 6,0 x 2,0 meter (2003/2005) bestaande uit beton;
4. ca. 20 x 6,0 x 1,0 meter.

Overig:
- Vaste mestopslagplaats;
- Polyester voersilo’s, totaal inhoud ca. 32 ton;
- Polyester kunstmestsilo, inhoud ca. 14 ton;
- Tentstal van 2007 ten behoeve van kalverhuisvesting;
- Torensilo (thans buiten gebruik);
- Paardenbak van 40 x 20 meter.

Landerijen:
De landerijen in eigendom zijn gelegen als huiskavel rondom de opstallen en tevens als afstandskavel nabij Aldtsjerk. In de huiskavel bedraagt de oppervlakte eigendom 32,99,95 ha (inclusief erf en ondergrond van ca. 1,50,00 ha). De afstandskavel heeft een oppervlakte van 14,42,10 ha. De grondsoort betreft een kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen zijn voorzien van greppels. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf, de openbare weg en een kavelpad van ca. 345 meter lang en 2,8 meter breed. De percelen zijn vlak gelegen. 

Erfpacht ASR 15,60,20 ha: 
Het contract eindigt 15 november 2045.
De actuele canon bedraagt thans € 11.726 in totaal, € 722,73 per ha.
De canon dient per ieder kalenderjaar vooruit te worden betaald in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen telkens voor 1 mei en voor 1 november van ieder jaar.
Indexering van de canon vindt jaarlijks per 1 mei plaats op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de CPI “Consumentenrpijsindex Alle Huishoudens” zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Erfpacht Prot. Gem. Claercamp 6,51,90 ha:
Erfpacht Prot. Gem. Claercamp 11,67,30 ha:
Deze kavels cultuurgrond zullen door de grondeigenaar in erfpacht worden uitgegeven op basis van een nieuw erfpachtcontract. De insteek bedraagt € 9.000,- per ha en de aanvangscanon bedraagt € 900,- per ha.

Erfpacht Diac. Herv. Gem. Akkerwoude – Murmerwoude 2,58,20 ha:
De grondeigenaar is bereidt om deze cultuurgrond in erfpacht uit te geven tegen nader te bepalen voorwaarden.

Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Volgens het bestemmingsplan Butengebiet van de gemeente Dantumadiel vastgesteld op 2 juli 2013, heeft de locatie de “enkelbestemming agrarisch – agrarisch bedrijf” met de “dubbelbestemming waarde archeologie verwachtingswaarde 4”.
Landerijen huiskavel:
Volgens het bestemmingsplan Butengebiet van de gemeente Dantumadiel vastgesteld op 2 juli 2013 hebben de landerijen deels de “enkelbestemming – terpenlandschap” en deels de “enkelbestemming agrarisch – veenlandschap”. De landerijen hebben deels de “dubbelbestemming: waarde archeologie verwachtingswaarde 1, 2, 3 en 4” deels de “dubbelbestemming waarde – reliëf” en deels de “dubbelbestemming waarde – archeologisch waardevol gebied”. 

De huiskavel inclusief erfperceel is gelegen in de “gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone” en in een “vrijwaringszone – radar” en “wro-zone-wijzigingsgebied 4”.

Afstandskavel:
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied 2013 van de gemeente Tytsjerksteradiel vastgesteld op 27 juni 2013, heeft een deel van de landerijen de “enkelbestemming agrarisch -  cultuurgrond” en deels de “dubbelbestemming waarde – landschap (woudenlandschap)”.

Volgens het bestemmingsplan Aldtjserk, Wyns en Bartlehiem 2011 van de gemeente Tytsjerksteradiel vastgesteld op 25 mei 2012, heeft een deel van de landerijen de “enkelbestemming: groen-groenvoorzieningen” en “water – 1” en deels de “functieaanduiding: parkeerterrein”.

Volgens het bestemmingsplan Butengebiet van de gemeente Dantumadiel vastgesteld op 2 juli 2013 heeft een deel van de landerijen de “enkelbestemming: agrarisch – veenlandschap”, deels de “dubbelbestemming waarde – archeologie 2”, deels de “gebiedsaanduiding: luchtvaartverkeerzone” en “vrijwaringszone – radar”.

Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Dantumadiel, Hynsteblom 4, 9104 BR, Damwoude, tel: 0519 - 29 88 88, 
e-mail: info@dantumadiel.frl of via www.dantumadiel.frl - www.ruimtelijkeplannen.nl. 

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning:  Voor de locatie is een NB-vergunning verleend voor 200 stuks melk- en kalfkoeien (categorie A 1.100) en voor 140 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A 3.100).

Voorraden:  De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 

Ondergrondse tank(s): N.v.t.

Bovengrondse tank(s): Dieseltank (2013) met een inhoud van ca. 5.000 liter.

Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.

Fosfaatrechten: Volgens de beschikking fosfaatrechten van RVO d.d. 3 januari 2018 is het aantal fosfaatrechten vastgesteld op 7.608 kg (bruto).

Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 3.000 m³.

Jachtrecht:
Landerijen eigendom: 
Huiskavel 32,99,95 ha verhuurd voor de periode 15-1-2019 tot 15-1-2031 aan dhr. R. Dijkstra/Damwald, dhr. S. Dijkstra/Walterswald en dhr. J.T. Dijkstra/Walterswald.

Landerijen erfpacht: 
Kavel Prot. Gem. Claercamp 6,51,90 ha en kavel ASR 15,60,20 ha verhuurd voor de periode 15-1-2019 tot 15-1-2031 aan dhr. R. Dijkstra/Damwald, dhr. S. Dijkstra/Walterswald en dhr. J.T. Dijkstra/Walterswald.

Van de overige cultuurgronden is het jachtrecht eveneens verhuurd.

Energielabel: De woning heeft een voorlopige toewijzing energielabel  C.

Ruilverkavelingslasten:  N.v.t.

Erfdienstbaarheid: De percelen kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummers 1043 en 1044 hebben de erfdienstbaarheid van weg naar en van de Wiereweg ten laste van de kadastrale percelen gemeente Birdaard, sectie O, nummers 1040, 1008, 987 en 982 als lijdende erven.

De percelen kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummers 997, 998, 1030, 1031, 1032, 1033, 1257 en 1258 hebben een erfdienstbaarheid over de percelen kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummers 996 en 975 om te komen van en te gaan naar de openbare weg “Wiereweg”. Hierbij dient te worden opgemerkt dat perceelsnummer 996 tevens in eigendom is bij verkoper.  

T.a.v. perceelsnummer 996:
Recht van weg naar en van de Wiereweg zulks ten behoeve van de perceel kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummer 1102, 1112, 1111, 1115, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 998 en 997 als heersend erf, en ten laste van o.a. het  perceel kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummer 996 als dienend erf. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de perceelsnummers 1030, 1031, 1032, 1033, 998 en 997 thans in eigendom zijn bij verkoper.  
Nummer 1102 is thans gewijzigd in nummer 1549.
Nummer 1112 is thans gewijzigd in nummer 1554.
Nummer 1111 is thans gewijzigd in nummer 1555.
Nummer 1028 is thans gewijzigd in nummer 1258 en nummer 1029 in nummer 1258.
De erfdienstbaarheid van weg naar- en van de Wierewei zulks ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummer 1104, als heersend erf, en ten laste van de perceelsnummers 996 en 975 als dienend erf.

Eendenkooi: Er geldt een recht van afpaling ten behoeve van de eendenkooi op het kadastrale perceel gemeente Birdaard, sectie O nummer 328 ten laste van de perceelsnummers 978, 979, 980, 990, 991, 992, 993, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1039 en 1040.

Kettingbeding: Afstandskavel nabij Aldtsjerk 12,42,10 ha:
Voor de percelen kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie F, nummers 996, 997, 999, 2375 en 1000 en voor wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie P, nummer 1528 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 24 april 2015 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 24 april 2015 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Erfpacht ASR 15,60,20 ha:
Voor de percelen kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummers 982, 1007, 1018, 1019, 1020, 1021, 1039, 1040, 987 en 1008 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop erfpachter op 16 november 2015 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper/erfpachter, verkoper/erfpachter voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper/erfpachter indien koper/erfpachter binnen 10 jaar na 16 november 2015 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Antispeculatiebeding: Afstandskavel nabij Aldtsjerk 12,42,10 ha:
Hier geldt een antispeculatiebeding inhoudende als volgt:
Indien de landerijen binnen 15 jaar te rekenen vanaf de datum van levering, zijnde 24 april 2015 worden verkocht/vervreemd en de verkoop/vervreemding heeft tot doel het geheel of gedeeltelijk van het verkochte te onttrekken aan de agrarische bestemming of het agrarisch gebruik, c.q. op onderhavige percelen of een gedeelte hiervan projectontwikkeling zal plaats vinden dient de daardoor gecreëerde meerwaarde, welke alsdan bepaald wordt door een door partijen gezamenlijk aan te wijzen en ter zake kundige makelaar boven de hier betaalde agrarische waarde, geheel ten goede komen aan verkopers of dienst rechtsopvolgers.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken). 
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.

Aanvaarding en betaling: in overleg.

Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.

Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma (06-51249180).

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

 

 

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Wierewei
Huisnummer 28
Postcode 9105 AW
Plaats Rinsumageest

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 817965 m²

Bouw
Bouwperiode Van 1971 t/m 1980
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Melkveehouderijbedrijf
Direct contact met de makelaar

Reitze Sybesma
sybesma@agriteam.nl
T: 058-2849188
M: 06-51249180

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Fryslan
fryslan@agriteam.nl

Allingawier 37
9001 LP Grou

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw bedrijf!