Melkveehouderijbedrijf te koop in Friesland: Weinterp 20, 9241 HD Wijnjewoude

9241 HD Wijnjewoude Oppervlakte / omvang: 662177 m²

Deze keurige melkveelocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Opsterland, onder de plaats Wijnjewoude en telt circa 2050 inwoners. Wijnjewoude ligt tussen Oosterwolde en Drachten maar ook nabij de A7. Een aantal voorzieningen waaronder basisonderwijs, kinderopvang, kapsalon, (eet)café - restaurant, bakkerij en een supermarkt zijn aanwezig. Tevens ligt Wijnjewoude nabij de Duurswouder Heide met haar mooie fiets- en wandelomgeving (website: www.wijnjewoude.nl). Oosterwolde ligt op ca. 13 kilometer afstand en Drachten op ca. 15 kilometer afstand. Oosterwolde en Drachten kennen tevens een diversiteit aan voorzieningen waaronder voortgezet onderwijs, sportgelegenheid, winkelcentra, uitgaansmogelijkheden e.d.. Door de vlotte verbinding naar de A7 is de ontsluiting naar zowel naar het noorden van Friesland als het overige deel van Nederland optimaal.

Omschrijving

De totale grootte van het melkveebedrijf bedraagt 66.21.77 ha. Hiervan is toe te rekenen aan het erf en ondergrond van de opstallen ca. 1.00.00 ha.

Het geheel bestaat uit:
* Kop-rompboerderij - woongedeelte
* Kop-rompboerderij - schuurgedeelte
* Ligboxenstal 1976 – 2008/2010
* Melkstal en tanklokaal
* Werktuigenberging - werkplaats - garage
* Werktuigenberging
* Mestsilo
* Verhardingen - voer/kunstmestopslagen
* Overige
* Landerijen

OMSCHRIJVING

Kop-rompboerderij - woongedeelte
De boerderij is rond 1913 gebouwd en is opgetrokken in steensmuren. Het dak, met een houten dakbeschot (met asbest onderschoten), is met dakpannen gedekt. De (houten) kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing en de (tussen) vloeren zijn hout. Het woongedeelte wordt verwarmd door middel van gaskachels en het buitenschilderwerk is voor het laatst in 2015 uitgevoerd.

Indeling:
Begane grond: zij-entree, hal, spoelhok met toilet, keuken en kamer, 2 kelders, kantoor, gang, badkamer met bad, trapopgang.
Verdieping: overloop, 3 slaapkamers.

Traditioneel bedrijfsgedeelte
Het traditioneel bedrijfsgedeelte/schuur is opgetrokken in steensmuren en het dak is gedekt met asbestcement houdende golfplaten. De vloer is deels van beton. De schuur wordt gebruikt voor jongveestalling (ca. 20 stuks jongvee in strohokken en 8 eenlingboxen), opslag van hooi, stro en klein materiaal. Tevens zijn aanwezig een 6-tal paardenboxen en het tanklokaal.

Ligboxenstal 1976 – 2008/2010
De ligboxenstal is in twee fasen gebouwd. De oorspronkelijke stal dateert van 1976. In 2008/2010 is er een nieuwe stal dwars op de bestaande stal aangebouwd. De stal van 1976 is opgetrokken in halfsteensmuren. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt, het spantwerk is van hout en de topgevel is met damwandprofielplaten bekleed.
Het aangebouwde deel van 2008/2010 staat in open verbinding met de stal van 1976.
Het geheel is opgetrokken in steensmuren (voor- en zijvel) met in de zijgevel tevens deels een ventilatiedoek/windbreekgaas. Het dak, voorzien van een lichtkoepel-nok, is met golfplaten gedekt en het spantwerk (vrij overspannen) is van staal.

De topgevel aan de voorkant is met damwandprofielplaten bekleed. In de stal bevinden zich ca. 230 grootveeboxen (incl. jongvee). De stal kent een roostervloer waarbij de mestkelder een opslagcapaciteit van ca. 1.500 m3 heeft. Verder is de stal ingericht met o.a. een separatieruimte, strohok en koeborstels.

Melkstal en tanklokaal
De melkstal (Boumatic) van 2001 is ingericht met een 2 x 8 visgraatopstelling en is voorzien van automatische afname. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank met een inhoud van ca. 6.450 liter. Eén wand van het tanklokaal is met asbest bekleed.

Werktuigenberging - werkplaats - garage
De berging is gebouwd in 1986 en kent een afmeting van ca. 20 x 10,5 meter. Het geheel is opgetrokken in damwand. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout. De vloer bestaat voor de helft uit gestort beton en voor de helft uit een tegelvloer. Het garagedeel is met sandwichpanelen bekleedt.

Werktuigenberging
De werktuigenberging is in 2004 gebouwd en kent een afmeting van ca. 50 x 20,5 meter. Het geheel is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is eveneens met damwandprofielplaten (gecoat) gedekt en het spantwerk is van staal. De vloer bestaat deels uit een klinkervloer en is daarnaast deels onverhard.

Mestsilo
Op het erf bevindt zich een stalen mestsilo welke in 1989 is gebouwd. De opslagcapaciteit bedraagt ca. 1.600 m³.

Verhardingen - voer/kunstmestopslagen

Kuilplaat
Afmeting ca. 50 x 8 meter.
Balenopslag tussen de gebouwen (stelconplaten en klinkers).
Aan de overkant van de weg Weinterp tevens verharde opslag aanwezig.

Sleufsilo
Afmeting ca. 30x9x1,30 meter.

Polyester silo’s (3)
- Voer, inhoud ca. 10 ton;
- Voer, inhoud ca. 10 ton;
- Kunstmest, inhoud ca. 10 ton.

Rondom de gebouwen bevinden zich functionele erfverhardingen.

Overige
Vaste mestopslagplaats.

Landerijen
De landerijen liggen in 5 kavels namelijk deels als huiskavel rondom de opstallen (ca. 22 ha), deels als kavel over de weg (ca. 27,7 ha), als twee veldkavels (ca. 5 ha en 8,6 ha) en als afstandskavel (ca. 4,5 ha). De grondsoort betreft een lemige fijne zandgrond met een ruim aanwezige teelaardelaag. Ca. 4 ha van de landerijen is gedraineerd. De perceelsvorm, -grootte alsmede de bewerkbaarheid zijn goed. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf en de openbare weg.

BIJZONDERHEDEN

Bestemmingsplan
Volgens het geldende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Opsterland, vastgesteld op 30 juni 2014 hebben de percelen de “enkelbestemming agrarisch” en is het voor wat betreft een deel van de percelen gelegen in “gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone”. De afstandskavel, perceelsnummer 1129 en de veldkavel ten noorden van de Bûtewei hebben de “dubbelbestemming waarde – cultuurhistorie”.

PAS/NB-vergunning: Voor de locatie is een Natuurbeschermingswetvergunning onder de PAS verleend voor 170 melkkoeien en 120 stuks jongvee tot 2 jaar.

Fosfaatrechten: 5.787 kg fosfaat aanwezig.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Herinrichtingsrente: N.v.t.

Nutsvoorzieningen: Het object is aangesloten op alle gebruikelijke nutsvoorzieningen m.u.v. kabeltelevisie.

Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Mestopslagcapaciteit: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 3.000 m³.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van de verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Bovengrondse tank(s): Tweetal bovengrondse diesel opslagtanks met elk een inhoud van ca. 2.200 liter.

Ondergrondse tank(s) N.v.t.

Zakelijk recht: De kadastrale nummers 264, 266, 1082, 1118 en 1701 rust een zakelijk recht, op een gedeelte van de percelen t.b.v. de gemeente Opsterland. Op perceelsnummer 1627 rust een zakelijk recht op een gedeelte van het perceel t.b.v. Wetterskip Fryslan.
Op de kadastrale nummers 1764 en 1769 rust een zakelijk recht t.b.v. Vitens N.V.

Opstalrecht: Kadastraal perceelsnummer 1627 kent de aantekening “opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van het perceel t.b.v. de gemeente Opsterland”.

Betalingsrechten: In 2015 is er een betalingsbedrag geweest voor betalingsrechten van € 23.603,05 (netto) bestaande uit de basisbetaling van
€ 16.806,97 (bruto) en een vergroeningspremie van € 7.279,10 (bruto).

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Kettingbeding: Ten aanzien van de vrijstelling overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 17 juli 2012 een beroep heeft gedaan t.a.v. perceelsnummer 1701 en op 1 mei 2012 een beroep heeft gedaan t.a.v. de perceelsnummers 60, 1746 en 1749 geldt een kettingbeding t.a.v. koper. In verband met het vorenstaande vrijwaart koper verkoper voor
iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 17 juli 2012 en 1 mei 2012 het verkochte
niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Daarnaast geldt er een kettingbeding voor de perceelsnummers 60, 1746 en 1749 t.a.v. vrijstelling overdrachtsbelasting betrekking hebbende op de daar voorafgaande verkrijging per datum 9 december 2011 (kavelruilakte).
T.b.v. de perceelsnummers 60, 1746 en 1749 geldt een kettingbeding t.a.v. koper als zijnde een eenmalige afdracht aan de
Stichting Beatrix Kinderziekenhuis te Groningen bij iedere vervreemding van deze percelen of een gedeelte daarvan.
www.agriteam.nw.agriteam.nl

Erfdienstbaarheid: Op de perceelsnummers 1764 en 1769 rust een erfdienstbaarheid ten gunste van de Provincie om onderhoud te plegen aan de
aanwezige bosstroken.

Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).

- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met AgriTeam Makelaars Fryslân B.V. tel: 058-2849188 of via fryslan@agriteam.nl

Wij adviseren u zich te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Opsterland: Hoofdstraat 82 (9244 CR) Beetsterzwaag, tel: 0512-386222, Email: gemeente@opsterland.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Referentie FRYSL00085
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Woensdag 24 januari 2018
Laatste wijziging Maandag 15 oktober 2018
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Weinterp
Huisnummer 20
Postcode 9241 HD
Plaats Wijnjewoude

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 662177 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Melkveehouderijbedrijf
Direct contact met de makelaar

Sybren Zeldenrust
zeldenrust@agriteam.nl
T: 058-2849188
M: 06-53610642

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Fryslan
fryslan@agriteam.nl

Allingawier 37
9001 LP Grou

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw bedrijf!