Beschikbaar

Losse grond te koop in Friesland: Rinsumageest / Aldtsjerk

Rinsumageest / Aldtsjerk Oppervlakte / omvang: 629025 m²

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Diverse kavels cultuurgrond:
Totaal oppervlakte 62,90,25 ha.

EIGENDOM
Kavel 1 eigendom 25,77,65 ha
Kavel 2 eigendom 12,42,10 ha

ERFPACHT
Kavel 3 erfpacht 15,60,20 ha
Kavel 4 erfpacht   6,51,90 ha
Kavel 5 erfpacht   2,58,20 ha

Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma M. 06-51249180.

OMSCHRIJVING

Landerijen
De grondsoort van de diverse kavels land betreft een kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen zijn voorzien van greppels. 
De ontsluiting per kavel vindt plaats via de openbare weg alsmede via een kavelpad van ca. 345 meter lang en 2,8 meter breed. De percelen zijn vlak gelegen. 

Eigendom kavel 1: 25,77,65 ha:
Deze kavel is eventueel op te splitsen in kleinere kavels.

Eigendom kavel 2: 12,42,10 ha:
Deze kavel is gelegen onder Aldtsjerk.

Erfpacht kavel 3: ASR 15,60,20 ha: 
Het contract eindigt 15 november 2045.
De actuele canon bedraagt thans € 11.726 in totaal, € 722,73 per ha.
De canon dient per ieder kalenderjaar vooruit te worden betaald in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen telkens voor 1 mei en voor 1 november van ieder jaar.
Indexering van de canon vindt jaarlijks per 1 mei plaats op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de CPI “Consumentenrpijsindex Alle Huishoudens” zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Erfpacht kavel 4: Prot. Gem. Claercamp 6,51,90 ha:
Voor deze cultuurgronden zal een nieuw contract worden uitgegeven voor de duur van 26 jaar.
De aanvangscanon bedraagt € 900,- per ha.
De insteek bedraagt € 9000,- per ha.

Erfpacht kavel 5: Diac. Herv. Gem. Akkerwoude – Murmerwoude 2,58,20 ha:
De grondeigenaar is bereidt om deze cultuurgrond in erfpacht uit te geven tegen nader te bepalen voorwaarden. 

Erfpacht Prot. Gem. Claercamp 11,67,30 ha:
Bespreekbaar is dat deze kavel cultuurgrond in erfpacht wordt uitgegeven tegen nader te bepalen voorwaarden. 

Bestemmingsplan:

Landerijen kavel 1, 3, 4 en 5 

Volgens het bestemmingsplan Butengebiet van de gemeente Dantumadiel vastgesteld op 2 juli 2013 hebben de landerijen deels de “enkelbestemming – terpenlandschap” en deels de “enkelbestemming agrarisch – veenlandschap”. De landerijen hebben deels de “dubbelbestemming: waarde archeologie verwachtingswaarde 1, 2, 3 en 4” deels de “dubbelbestemming waarde – reliëf” en deels de “dubbelbestemming waarde – archeologisch waardevol gebied”. 

De landerijen zijn gelegen in de “gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone” en in een “vrijwaringszone – radar” en “wro-zone-wijzigingsgebied 4”.

Landerijen kavel 2 eigendom - afstandskavel:

Volgens het bestemmingsplan Buitengebied 2013 van de gemeente Tytsjerksteradiel vastgesteld op 27 juni 2013, heeft een deel van de landerijen de “enkelbestemming agrarisch -  cultuurgrond” en deels de “dubbelbestemming waarde – landschap (woudenlandschap)”.

Volgens het bestemmingsplan Aldtjserk, Wyns en Bartlehiem 2011 van de gemeente Tytsjerksteradiel vastgesteld op 25 mei 2012, heeft een deel van de landerijen de “enkelbestemming: groen-groenvoorzieningen” en “water – 1” en deels de “functieaanduiding: parkeerterrein”.

Volgens het bestemmingsplan Butengebiet van de gemeente Dantumadiel vastgesteld op 2 juli 2013 heeft een deel van de landerijen de “enkelbestemming: agrarisch – veenlandschap”, deels de “dubbelbestemming waarde – archeologie 2”, deels de “gebiedsaanduiding: luchtvaartverkeerzone” en “vrijwaringszone – radar”.

Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Dantumadiel, Hynsteblom 4, 9104 BR, Damwoude, tel: 0519 - 29 88 88, 

e-mail: info@dantumadiel.frl of via www.dantumadiel.frl - www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

BIJZONDERHEDEN

Bodemverontreiniging:
De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 

Betalingsrechten: De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.

Jachtrecht:
Landerijen eigendom: 
Kavel 25,77,65 ha verhuurd voor de periode 15-1-2019 tot 15-1-2031 aan dhr. R. Dijkstra/Damwald, dhr. S. Dijkstra/Walterswald en dhr. J.T. Dijkstra/Walterswald.

Landerijen erfpacht: 
Kavel Prot. Gem. Claercamp 6,51,90 ha en kavel ASR 15,60,20 ha verhuurd voor de periode 15-1-2019 tot 15-1-2031 aan dhr. R. Dijkstra/Damwald, dhr. S. Dijkstra/Walterswald en dhr. J.T. Dijkstra/Walterswald. Van de overige cultuurgronden is het jachtrecht eveneens verhuurd.

Ruilverkavelingslasten:  N.v.t.

Erfdienstbaarheid: De percelen kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummers 1043 en 1044 hebben de erfdienstbaarheid van weg naar en van de Wiereweg ten laste van de kadastrale percelen gemeente Birdaard, sectie O, nummers 1040, 1008, 987 en 982 als lijdende erven.

De percelen kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummers 997, 998, 1030, 1031, 1032, 1033, 1257 en 1258 hebben een erfdienstbaarheid over de percelen kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummers 996 en 975 om te komen van en te gaan naar de openbare weg “Wiereweg”. Hierbij dient te worden opgemerkt dat perceelsnummer 996 tevens in eigendom is bij verkoper.  

T.a.v. perceelsnummer 996: Recht van weg naar en van de Wiereweg zulks ten behoeve van de perceel kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummer 1102, 1112, 1111, 1115, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 998 en 997 als heersend erf, en ten laste van o.a. het  perceel kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummer 996 als dienend erf. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de perceelsnummers 1030, 1031, 1032, 1033, 998 en 997 thans in eigendom zijn bij verkoper.  

Nummer 1102 is thans gewijzigd in nummer 1549.
Nummer 1112 is thans gewijzigd in nummer 1554.
Nummer 1111 is thans gewijzigd in nummer 1555.
Nummer 1028 is thans gewijzigd in nummer 1258 en nummer 1029 in nummer 1258.

De erfdienstbaarheid van weg naar- en van de Wierewei zulks ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummer 1104, als heersend erf, en ten laste van de perceelsnummers 996 en 975 als dienend erf.

Eendenkooi: Er geldt een recht van afpaling ten behoeve van de eendenkooi op het kadastrale perceel gemeente Birdaard, sectie O nummer 328 ten laste van de perceelsnummers 978, 979, 980, 990, 991, 992, 993, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1039 en 1040.

Kettingbeding:
Afstandskavel nabij Aldtsjerk 12,42,10 ha:

Voor de percelen kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie F, nummers 996, 997, 999, 2375 en 1000 en voor wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie P, nummer 1528 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 24 april 2015 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 24 april 2015 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Erfpacht ASR 15,60,20 ha:
Voor de percelen kadastraal bekend gemeente Birdaard, sectie O, nummers 982, 1007, 1018, 1019, 1020, 1021, 1039, 1040, 987 en 1008 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop erfpachter op 16 november 2015 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper/erfpachter, verkoper/erfpachter voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper/erfpachter indien koper/erfpachter binnen 10 jaar na 16 november 2015 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Antispeculatiebeding: Afstandskavel nabij Aldtsjerk 12,42,10 ha:
1. Hier geldt een antispeculatiebeding inhoudende als volgt:
Indien de landerijen binnen 15 jaar te rekenen vanaf de datum van levering, zijnde 24 april 2015 worden verkocht/vervreemd en de verkoop/vervreemding heeft tot doel het geheel of gedeeltelijk van het verkochte te onttrekken aan de agrarische bestemming of het agrarisch gebruik, c.q. op onderhavige percelen of een gedeelte hiervan projectontwikkeling zal plaats vinden, dient de daardoor gecreëerde meerwaarde, welke alsdan bepaald wordt door een door partijen gezamenlijk aan te wijzen en ter zake kundige makelaar boven de hier betaalde agrarische waarde, geheel ten goede te komen aan verkopers of dienst rechtsopvolgers.

2. Wanneer het antispeculatiebeding zoals hierboven onder 1 genoemd eindigt zal met ingang van die datum een nieuw antispeculatiebeding van kracht worden ten behoeve van verkoper Meindertsma, inhoudende als volgt: 
Indien de landerijen binnen 10 jaar te rekenen vanaf de datum einde antispeculatiebeding 1, zijnde 24 april 2030 worden verkocht/vervreemd en de verkoop/vervreemding heeft tot doel het geheel of gedeeltelijk van het verkochte te onttrekken aan de agrarische bestemming of het agrarisch gebruik, c.q. op onderhavige percelen of een gedeelte hiervan projectontwikkeling zal plaats vinden, dient de daardoor gecreëerde meerwaarde, welke alsdan bepaald wordt door een door partijen gezamenlijk aan te wijzen en ter zake kundige makelaar boven de hier betaalde agrarische waarde, geheel ten goede te komen aan verkopers of dienst rechtsopvolgers.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en  overdrachtsbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging : uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma (06-51249180) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via
E.: info@agrivastgoed.nl   

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Vraagprijs Op aanvraag
Status Beschikbaar

Adresgegevens
Plaats Rinsumageest / Aldtsjerk

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 629025 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

Reitze Sybesma
sybesma@agriteam.nl
T: 058-2849188
M: 06-51249180

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Fryslan
fryslan@agriteam.nl

Allingawier 37
9001 LP Grou
http://www.agriteam.nl/
Meer informatie

Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!