Varkensbedrijf te koop : Reichertsweiler 1, 86609 Donauworth, Duitsland

Donauworth, Duitsland
Vraagprijs

te koop aangeboden:

  • ruim opgezet zeugenbedrijf te Beieren Duitsland;
  • ca.  2.300 zeugen / tijdelijk 3.500 zeugen;
  • ca. 03.00.00 ha ondergrond;
  • vraagprijs exclusief veestapel, exclusief voorraad: € 4.500.000,- k.k.

Voor onze opdrachtgever bieden wij u een ruim opgezet, goed onderhouden zeugenbedrijf aan. Het bedrijf is modern ingericht en goed onderhouden. Op de locatie kan men maximaal 2.300 zeugen houden, inclusief de biggen-opfokplaatsen. Voor bepaalde tijd is er een mogelijkheid, middels een satellietbedrijf, om er ca. 3.500 zeugen te houden. De extra biggen-opfokplaatsen zijn hiervoor ook geregeld. 

Verkoper is op zoek naar diegene die serieus varkens wil gaan houden in een varkensarm gebied. Het bedrijf wordt going-concern aangeboden op basis van een vraagprijs, exclusief veestapel en exclusief voorraad. De zeer interessante lopende prijsafspraken zijn over te nemen. In Beieren geldt op het gebied van biggen- en vleesvarkensproductie een beschermde markt. Tevens worden er mogelijkheden aangeboden om de financiële opstart mee te bewerkstelligen, mits partijen zich in een gedegen koopprijs kunnen conformeren.

Locatie

De locatie is vrij gelegen in het district Donau-Ries, ca. 4 km ten westen van de districtstad Donauwörth.  Reichertsweiler ligt in de directe nabijheid van rijkswegen 2 en 16 en is goed aangesloten op de snelwegen A6, A7 en A9.

Bedrijf

Op het terrein van Reichertsweiler zelf worden nu ongeveer 1.800 zeugen gehouden. Om het hoge aantal kraamplaatsen op het bedrijf optimaal te benutten, zijn er ongeveer 1.900 dragende zeugen en gelten (wachtstal) op een satellietbedrijf. Op de te verkopen locatie worden de biggen grootgebracht in de eigen biggen-opfokstal met 11.560 plaatsen en in een nabijgelegen gehuurde stal met ongeveer 4.400 plaatsen. De volledige hokinrichting van deze gehuurde biggenstallen zijn van verkoper. Op termijn zal het satellietbedrijf opgeheven worden. Door de te verkopen locatie in Reichertsweiler optimaal te benutten, zal men met een nieuwe vergunning maximaal naar een ca. 2.300 zeugen, inclusief de 11.560 biggen-opfokplaatsen, kunnen groeien. Voordeel daarbij is dat het bedrijf ruimschoots beschikt over kraamhokken, zodat de aanpassingsinvestering daarmee gering blijft. Het realiseren van deze vergunning is voor de potentiele koper.

Vergunningen

Er is een geldende vergunning aanwezig, afgegeven in 2015 en 2017, opgebouwd uit;

  •  2.686 zeugenplaatsen inclusief opfok, waarvan 795 kraamplaatsen;
  • 11.560 biggenopfokplaatsen.

Op het bedrijf rusten heden geen enkele vorm van handhaving, gerechtelijke procedures of dwangsommen.

Het bedrijf in de rechtsvorm van een GmbH wordt operationeel onafhankelijk beheerd en is commercieel geïntegreerd in een groep van bedrijven, waarvan het op elk moment kan worden gescheiden.

Rendement

Verkoper is bereid om over het gebruik van het satellietbedrijf en de gehuurde biggen-opfokstallen ruimschoots mee te denken. Om de eerste jaren de volle capaciteit van ca. 3.500 zeugen te benutten, alvorens men gaat verbouwen naar een capaciteit van ca. 2.300 zeugen. Randvoorwaarde van dit gebruik zal mede afhangen van het verkoopresultaat van de te koop aangeboden locatie. Tevens zijn er voor bepaalde tijd mogelijkheden om tegemoet te komen aan de financierbaarheid van het geheel.

Aangezien de varkensmarkt in Beieren een beschermde markt is, liggen de rendementen over het algemeen vele malen hoger dan ik welke varkensregio van Europa dan ook. Deze scherpe prijsafspraken zijn eventueel mee over te nemen. Het grote voordeel van het produceren van gezonde biggen in Beieren is dat er in verhouding tot het aantal vleesvarkensplaatsen een tekort is aan biggenproductie.

Status bedrijf

De onderhoudstatus van het bedrijf is perfect te noemen. De laatste jaren hebben alle stallen onderhoud gehad. Tevens is de biggen-opfokstal recent gebouwd. De dieren worden gevoederd middels een WEDA brijvoederinstallatie. De mestopslag is extern bij het bedrijf, met een capaciteit van ca. 12.500m³. Daarmee is de dagverse mest direct over te pompen naar deze opslag. Verder is het complete bedrijf omheind met een degelijk hekwerk. Logistiek gezien vraagt het bedrijf enige aandacht, aangezien het meerdere gebouwen betreft. Het bedrijf is asbestvrij. Ook is er een riante mooie bedrijfswoning aanwezig.

Direct tegen de locatie bevindt zich de locatie van de buurman. Er is ook over en weer “recht van overpad” gevestigd. Tevens wordt op de locatie van de buurman gebruik gemaakt van diverse bedrijfsgebouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voeropslag. De relatie met de buurman is zeer goed te noemen, en het is aan verkoper ook gelegen om dit zo te houden.

Aanwezig personeel is zeer ervaren en reeds langere tijd op het bedrijf werkzaam. Zij zijn bereid om ook voor een nieuwe eigenaar hun diensten te verrichten. De huidige bedrijfsleider woont en werkt reeds jaren op deze locatie, en is zeer gedreven en vakkundig. Graag zou deze bedrijfsleider samen met nieuwe potentiele koper de kracht van de locatie voort willen zetten.

Het bedrijf voldoet volledig aan de laatste gestelde wettelijke eisen. Zowel op milieu-, dan wel welzijnseisen. Hiermee is het bedrijf klaar voor de toekomst.

Gezien het beschermde varkensarme gebied, met bovengemiddelde rendementen in combinatie met goede mestafzet mogelijkheden en beschikbaarheid grondstoffen, biedt de locatie goed financieel perspectief.

Vrijwaring

De inhoud van alle betrokken documenten,  mede opgesteld door de vertegenwoordigers van LFD Holding GmbH en AgriTeam Makelaardij, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik als basis voor discussie en voor de situatie met potentiële kopers. Aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie is voor de potentiele koper. Deze aansprakelijkheid heeft ook betrekking op verwerking of verspreiding en doorgeven aan derden van deze informatie, in elke vorm dan ook. De potentiele koper heeft een onderzoeksplicht en krijgt hier ook de kans voor.

Voor documenten is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers vereist. Deze documenten vertegenwoordigen geen koop- of verkoopaanbiedingen, noch verkoopadvertenties.

 

 

zu verkaufen:

• weiträumiger Sauenbetrieb in Bayern Deutschland;

• ca. 2.300 Sauen / zeitweilig 3.500 Sauen;

• ca. 03.00.00 ha Untergrund;

• Angebotspreis ohne Vieh, ohne Lager: € 4.500.000 kk

Für unseren Kunden bieten wir Ihnen einen großzügigen, gepflegten Sauenbetrieb an. Die Firma ist modern eingerichtet und gepflegt. Maximal 2.300 Sauen können am Standort einschließlich der Ferkelaufzuchtflächen gehalten werden. Für einen bestimmten Zeitraum besteht die Möglichkeit, über eine Satellitengesellschaft ca. 3.500 Sauen zu halten. Dafür sind auch die extra Ferkelaufzuchtplätze eingerichtet. 

Der Verkäufer sucht jemanden, der es ernst meint mit der Schweinezucht in einer schweinearmen Gegend. Das Unternehmen wird als fortgeführtes Unternehmen auf der Grundlage eines Angebotspreises ohne Viehbestand und ohne Aktien angeboten. Die sehr interessanten aktuellen Preisvereinbarungen können übernommen werden. In Bayern gibt es einen geschützten Markt im Bereich der Ferkel- und Mastschweineproduktion. Auch bieten sich Möglichkeiten zur Mitrealisierung des finanziellen Start-ups, sofern sich die Parteien auf einen soliden Kaufpreis einigen können.

Ort

Die Lage liegt abgeschieden im Landkreis Donau-Ries, ca. 4 km westlich der Kreisstadt Donauwörth. Reichertsweiler liegt in unmittelbarer Nähe zu den Bundesstraßen 2 und 16 und ist gut an die Autobahnen A6, A7 und A9 angebunden.

Gesellschaft

Am Standort Reichertsweiler werden nun rund 1.800 Sauen gehalten. Um die hohe Anzahl an Abferkelplätzen auf dem Betrieb optimal zu nutzen, befinden sich in einem Satellitenbetrieb ca. 1.900 trächtige Sauen und Jungsauen (Wartebucht). Am zu verkaufenden Standort werden die Ferkel im eigenen Ferkelaufzuchtstall mit 11.560 Plätzen und in einem nahe gelegenen Mietstall mit ca. 4.400 Plätzen aufgezogen. Die komplette Buchtenausstattung dieser angemieteten Ferkelställe gehört dem Verkäufer. Das Satellitenunternehmen wird zu gegebener Zeit aufgelöst. Durch die optimale Ausnutzung des zu verkaufenden Standorts in Reichertsweiler kann mit einer neuen Genehmigung auf maximal ca. 2.300 Sauen angebaut werden, inklusive der 11.560 Ferkelaufzuchtplätze. Der Vorteil ist, dass der Betrieb über viele Abferkelbuchten verfügt, damit der Anpassungsaufwand gering bleibt. Die Realisierung dieser Genehmigung ist Sache des potenziellen Käufers.

Genehmigungen

Es gibt eine gültige Genehmigung, ausgestellt in den Jahren 2015 und 2017, bestehend aus:

•  2.686 Sauenplätze inkl. Aufzucht, davon 795 Abferkelplätze;

•  11.560 Ferkelzuchtplätze.

Das Unternehmen unterliegt derzeit keiner Form von Zwangsvollstreckung, Gerichtsverfahren oder Zwangsgeldzahlungen.

Die Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH ist operativ selbstständig und wirtschaftlich in eine Unternehmensgruppe integriert, aus der sie jederzeit ausgegliedert werden kann.

Rendite

Der Verkäufer ist bereit, sich über die Nutzung der Satellitengesellschaft und der angemieteten Ferkelaufzuchtställe Gedanken zu machen. Um in den ersten Jahren die volle Kapazität von ca. 3.500 Sauen zu nutzen, bevor auf eine Kapazität von ca. 2.300 Sauen umgebaut wird. Die Voraussetzung für diese Nutzung hängt auch vom Verkaufsergebnis des zum Verkauf angebotenen Standortes ab. Es gibt auch Optionen für einen bestimmten Zeitraum, um der Finanzierbarkeit des Ganzen gerecht zu werden.

Da der Schweinemarkt in Bayern ein geschützter Markt ist, sind die Erlöse in der Regel um ein Vielfaches höher als in jeder anderen Schweineregion in Europa. Diese wettbewerbsfähigen Preisvereinbarungen können bei Bedarf übernommen werden. Der große Vorteil der Erzeugung gesunder Ferkel in Bayern besteht darin, dass die Ferkelerzeugung im Verhältnis zur Zahl der Mastschweineplätze knapp ist.

Unternehmensstatus  

Wartungsstatus des Unternehmens ist perfekt. Alle Ställe wurden in den letzten Jahren gewartet. Der Ferkelaufzuchtstall wurde ebenfalls kürzlich gebaut. Die Fütterung der Tiere erfolgt über eine WEDA-Flüssigfutteranlage. Das Güllelager befindet sich außerhalb des Unternehmens und hat eine Kapazität von ca. 12.500 m³. Das bedeutet, dass die frische Gülle direkt in diesen Speicher gepumpt werden kann. Außerdem ist das gesamte Unternehmen mit einer soliden Umzäunung eingezäunt. Logistisch erfordert das Unternehmen einige Aufmerksamkeit, da es sich um mehrere Gebäude handelt. Das Unternehmen ist asbestfrei. Es gibt auch ein geräumiges schönes Firmenhaus.

Direkt gegenüber der Location ist die Location des Nachbarn. Es gibt auch eine gegenseitige „Vorfahrt“. Auf dem Nachbarstandort werden auch diverse Industriegebäude genutzt. Denken Sie zum Beispiel an die Lagerung von Futtermitteln. Das Verhältnis zum Nachbarn ist sehr gut, und es liegt an dem Verkäufer, dies so zu halten.

Die anwesenden Mitarbeiter sind sehr erfahren und arbeiten schon lange im Unternehmen. Sie sind auch bereit, ihre Dienste für einen neuen Eigentümer zur Verfügung zu stellen. Der jetzige Manager lebt und arbeitet seit Jahren an diesem Standort und ist sehr leidenschaftlich und kompetent. Gemeinsam mit einem neuen Kaufinteressenten möchte dieser Manager die Stärke des Standorts weiterführen.

Das Unternehmen erfüllt die neuesten gesetzlichen Anforderungen in vollem Umfang. Sowohl in Bezug auf Umwelt- als auch auf Tierschutzanforderungen. Damit ist das Unternehmen für die Zukunft gerüstet.

Angesichts des geschützten Schweinearmengebietes mit überdurchschnittlichen Erträgen in Kombination mit guten Gülleentsorgungsmöglichkeiten und Rohstoffverfügbarkeit bietet der Standort gute finanzielle Perspektiven.

Haftungsausschluss

Der Inhalt aller relevanten Dokumente, die von den Vertretern der LFD Holding GmbH und AgriTeam Makelaardij gemeinsam verfasst wurden, ist ausschließlich als Grundlage für Gespräche und für die Situation mit potenziellen Käufern bestimmt. Die Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen trägt der potentielle Käufer. Diese Haftung bezieht sich auch auf die Verarbeitung oder Verbreitung und Weitergabe dieser Informationen an Dritte, in welcher Form auch immer. Der potentielle Käufer ist zur Nachforschung verpflichtet und erhält dazu auch Gelegenheit.

Unterlagen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Initiatoren. Diese Dokumente stellen keine Kauf- oder Verkaufsangebote oder Verkaufsanzeigen dar.

 

 

 for sale:

• spacious sow farm in Bayern Germany;

• approx. 2,300 sows / temporary 3,500 sows;

• approx. 03.00.00 ha of subsoil;

• asking price excluding livestock, excluding stock: € 4,500,000 kk

For our client we offer you a spacious, well-maintained sow farm. The company is modern furnished and well maintained. A maximum of 2,300 sows can be kept at the location, including the piglet rearing areas. For a certain period there is a possibility, through a satellite company, to keep about 3,500 sows. The extra piglet rearing places have also been arranged for this. 

The seller is looking for someone who is serious about raising pigs in a pig-poor area. The company is offered as a going concern based on an asking price, excluding livestock and excluding stock. The very interesting current price agreements can be taken over. In Bavaria there is a protected market in the field of piglet and fattening pig production. Opportunities are also offered to help realize the financial start-up, provided that the parties can conform to a sound purchase price.

Location

The location is secluded in the district Donau-Ries, approx. 4 km west of the district town Donauwörth. Reichertsweiler is in close proximity to national highways 2 and 16 and is well connected to the A6, A7 and A9 motorways.

Company

About 1,800 sows are now kept on the Reichertsweiler site. To make the most of the high number of farrowing places on the farm, there are approximately 1,900 gestational sows and gilts (waiting pen) on a satellite farm. At the location to be sold, the piglets are raised in their own piglet rearing barn with 11,560 places and in a nearby rented barn with approximately 4,400 places. The complete pen equipment of these rented piglet houses belongs to the seller. The satellite company will be disbanded in due course. By making optimal use of the location to be sold in Reichertsweiler, with a new permit it will be possible to grow to a maximum of approximately 2,300 sows, including the 11,560 piglet rearing places. The advantage is that the company has plenty of farrowing pens, so that the adaptation investment remains small. Realizing this permit is for the potential buyer.

Permits

There is a valid permit, issued in 2015 and 2017, made up of;

• 2,686 sow places including rearing, of which 795 farrowing places;

• 11,560 piglet breeding places.

The company is currently not subject to any form of enforcement, legal proceedings or periodic penalty payments.

The company in the legal form of a GmbH is operationally independent and is commercially integrated into a group of companies, from which it can be separated at any time.

Yield

The seller is willing to give ample thought about the use of the satellite company and the rented piglet rearing houses. In order to use the full capacity of approximately 3,500 sows in the first few years, before being converted to a capacity of approximately 2,300 sows. The precondition for this use will also depend on the sales result of the location offered for sale. There are also options for a certain period of time to meet the financeability of the whole.

Since the pig market in Bayern is a protected market, returns are generally many times higher than any other pig region in Europe. These competitive price agreements can be taken over if necessary. The big advantage of producing healthy piglets in Bayern is that there is a shortage of piglet production in relation to the number of finishing pig places.

Company status

The company's maintenance status is perfect. All stables have had maintenance in recent years. The piglet rearing house was also recently built. The animals are fed through a WEDA liquid feed installation. The manure storage is external to the company, with a capacity of approximately 12,500m³. This means that the fresh manure can be pumped directly to this storage. Furthermore, the entire company is fenced with a solid fencing. Logistically, the company requires some attention, as it involves several buildings. The company is asbestos-free. There is also a spacious beautiful company house.

Directly against the location is the neighbor's location. There is also a mutual "right of way" established. Various industrial buildings are also used on the neighbor's location. Consider, for example, feed storage. The relationship with the neighbor is very good, and it is up to the seller to keep it that way.

The staff present are very experienced and have been working at the company for a long time. They are also willing to provide their services for a new owner. The current manager has lived and worked at this location for years, and is very passionate and skilled. This manager would like to continue the strength of the location together with a new potential buyer.

The company fully complies with the latest legal requirements. Both on environmental and welfare requirements. This makes the company ready for the future.

In view of the protected pig-poor area, with above-average yields in combination with good manure disposal possibilities and availability of raw materials, the location offers good financial prospects.

Disclaimer

The contents of all relevant documents, co-authored by the representatives of LFD Holding GmbH and AgriTeam Makelaardij, are intended solely for use as a basis for discussion and for the situation with potential buyers. Liability for the topicality, correctness and completeness of the information provided is for the potential buyer. This liability also relates to the processing or distribution and passing on to third parties of this information, in any form whatsoever. The potential buyer has an obligation to investigate and is also given the opportunity to do so.

Documents require prior written consent from the initiators. These documents do not represent offers to buy or sell, or advertisements for sale.

 

Kenmerken


Overdracht
Status Beschikbaar

Adresgegevens
Straatnaam Reichertsweiler
Huisnummer 1
Plaats Donauworth, Duitsland

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Varkensbedrijf

Specialisten in aan- en verkoop van varkensbedrijven en varkenshouderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van varkensbedrijven en varkenshouderijen. Kies ook voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop van uw bedrijf!