Nieuws

Stikstofproblematiek: Intern en extern salderen onder voorwaarden mogelijk

De regels omtrent intern en extern salderen in het kader van natuurvergunningen zijn onlangs aangepast. Bij intern salderen is de koppeling met dierrechten losgelaten. Bij extern salderen is het aantal gehouden dieren niet meer van belang. Extern salderen is (uitgezonderd in Limburg) nog steeds niet mogelijk voor bedrijven met dierrechten op 4 oktober 2019. Belangrijk punt is dat het niet (meer) ‘teruggerekend’ hoeft te worden naar de actuele normen uit het ‘Besluit huisvesting’. De provincie Friesland heeft de beleidsregels nog niet in werking laten treden.

Intern en extern salderen

Op 8 oktober hebben de provincies beleidsregels gepubliceerd om het verlenen van natuurvergunningen mogelijk te maken middels intern en extern salderen. Na veel protest en discussie zijn deze beleidsregels onlangs aangepast. (…)

In dit bericht zijn o.b.v. de gewijzigde beleidsregels, in hoofdlijnen, de voorwaarden en aandachtspunten van intern en extern salderen beschreven vanuit het perspectief van de landbouw. Daarnaast zijn kort de wijzigingen beschreven t.o.v. de eerdere beleidsregels.

Intern salderen

Intern salderen betreft een wijziging op dezelfde locatie (project), waarbij ervoor gezorgd wordt, dat de stikstofdepositie door de nieuwe of gewijzigde activiteiten niet toeneemt t.o.v. de referentiesituatie. Dit kan bijvoorbeeld door een bestaande stal te vervangen door een emissiearmere stal, waardoor per saldo meer dieren gehouden kunnen worden. Ook is het hiermee mogelijk om een bestaande stal emissiearmer te maken, waardoor ruimte ontstaat voor uitbreiding. (…)

Alleen gerealiseerde capaciteit

Voor het intern salderen geldt alleen de daadwerkelijk gerealiseerde capaciteit, die nog in gebruik is of hervat kan worden zonder dat daarvoor een natuurvergunning of omgevingsvergunning onderdeel bouw is vereist. Een vergunde, maar niet gerealiseerde stal, kan niet gebruikt worden voor intern salderen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Een niet-gerealiseerde mag wel meegerekend worden, indien:

- De stal op 13 december 2019 nog niet volledig gerealiseerd was, maar wel aantoonbaar stappen zijn gezet met het oog op de volledige realisatie.

- Op 13 december 2019 nog niet was gestart met realisatie van de stal, maar er wel aantoonbaar onomkeerbare significante investeringsverplichtingen zijn aangegaan.

- De stal reeds is vergund met een emissiearme techniek, maar in de nieuwe aanvraag een verder reducerende techniek toegepast wordt, die leidt tot een afname van de stikstofemissie. Hierbij mag de capaciteit zoals vergund is, niet toenemen. De verlaging van de emissie mag dus niet opgevuld worden met extra dieren. (…)

Extern salderen

Met extern salderen kan uitbreiding op een locatie (project) plaatsvinden door de stikstofdepositie van een andere locatie over te nemen. Hierbij moet ervoor worden gezorgd dat de stikstofdepositie in totaliteit niet toeneemt. Dit kan bijvoorbeeld doordat een bestaand bedrijf stopt het met houden van dieren (saldogever) en de natuurvergunning in laat trekken. Hiermee kan een ander bedrijf onder voorwaarden zijn bedrijf uitbreiden (saldo-nemer). Bij extern salderen vindt een korting plaats van 30% van de ammoniakemissie (en daardoor ook 30% van de stikstofdepositie), waardoor per saldo een positief effect ontstaat op het Natura 2000-gebied. (…)

Alleen gerealiseerde capaciteit

Voor het extern salderen geldt, voor de saldogever, ook alleen de daadwerkelijk gerealiseerde capaciteit, die nog in gebruik is of hervat kan worden zonder dat daarvoor een natuurvergunning of omgevingsvergunning onderdeel bouw is vereist. Een vergunde, maar niet gerealiseerde stal, kan niet gebruikt worden voor extern salderen.

Geen dierrechten op 4 oktober

Bedrijven die op 4 oktober dier- en/of fosfaatrechten hadden, kunnen vooralsnog geen ‘saldogever’ zijn in het kader van extern salderen. Het streven is dat voor deze bedrijven uiterlijk 1 februari duidelijkheid is.

Wel in Limburg

In de beleidsregels van de provincie Limburg is de bovenstaande restrictie niet opgenomen.

Aanvraag in behandeling

De provincies (m.u.v. de provincie Limburg) geven in de toelichting bij de beleidsregels aan dat aanvragen met extern salderen wel in behandeling worden genomen, maar nog niet definitief worden verleend, indien de ‘saldogever’ dier- en/of fosfaatrechten had op 4 oktober 2019.

Andere uitgesloten bedrijven

De volgende bedrijven kunnen geen ‘saldogever’ zijn in het kader van externe saldering:

- Deelnemers aan de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’.

- Deelnemers aan de stoppersregeling ‘Actieplan Ammoniak Veehouderij’.

Realisatietermijn

In de beleidsregels is opgenomen dat de activiteiten, waarvoor een nieuwe natuurvergunning is verleend, binnen drie jaar gerealiseerd moeten zijn.

 

Koppeling met ‘Besluit emissiearme huisvesting’

In de eerste versie van de beleidsregels was opgenomen dat zowel bij intern als bij extern salderen ten hoogste uitgegaan mocht worden van de actuele emissienormen uit het besluit emissiearme huisvesting dat geldt op het moment van indiening van de aanvraag. Hierdoor leek het dat in veel gevallen niet uitgegaan kon worden van de daadwerkelijk vergunde situatie, maar moest teruggerekend worden naar de actuele normen uit het ‘Besluit huisvesting’. Dit kon een enorm effect hebben.


Aangepast

De huidige beleidsregels zijn aangepast om het bovengenoemde effect te voorkomen. De regel over het ‘Besluit emissiearme huisvesting’ is nu zo beschreven dat nooit met meer emissie gerekend mag worden dan op het moment van de bouw van de stal was toegestaan op basis van het ‘Besluit emissiearme huisvesting’. (…)

 

Bron: www.conponentagro.nl, 31/12/2019

Agrarische taxatie nodig?

Taxaties van agrarische onroerende zaken

Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een vak apart. Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt. De taxateurs van Agriteam Makelaars zijn bij uitstek deskundig in het agrarisch taxeren.