Legalisatieprogramma: verder in procedure PAS-meldingen

Het legalisatieprogramma voor PAS-melders is definitief. Hierin staat onder andere de procedure plus hoe er stikstofruimte komt. De activiteiten van PAS-melders moeten binnen drie jaar gelegaliseerd zijn (natuurvergunning). Wat is er van belang?

Legalisatieprogramma PAS-melders. In de PAS-periode hebben veel bedrijven een PAS-melding voor bepaalde activiteiten ingediend bij de provincie. Door het vervallen van het PAS-systeem op 29 mei 2019, zijn ook de PAS-meldingen vervallen. Heeft u een PAS-melding gedaan en wilt u uw betreffende activiteit legaliseren met een natuurvergunning, dan kunt u in aanmerking komen voor het legalisatieprogramma. U moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Procedure

Bent u een PAS-melder en wilt u voor het legalisatieprogramma in aanmerking komen, dan moet u zich melden bij RVO.nl ( https://mijn.rvo.nl/pas-meldingen ). Bij de melding moet u diverse gegevens indienen, zoals de betreffende AERIUS-berekeningen. U kunt zich melden tot uiterlijk 1 december 2022. Vervolgens doorloopt uw melding de hiernavolgende procedure.

  • Uw provincie verifieert of uw PAS-melding aan de voorwaarden voldoet.
  • Samen met de provincie gaat u na of intern salderen een oplossing kan geven:
  • zo ja, dan heeft u geen stikstofruimte nodig en daardoor geen natuurvergunning;
  • zo nee, dan heeft u stikstofruimte nodig voor vergunningverlening.
  • De provincie gaat vervolgens na of er voldoende stikstofruimte beschikbaar komt.
  • Als de provincie aangeeft dat er voor uw bedrijf voldoende stikstofruimte beschikbaar is, kunt u een natuurvergunning aanvragen.

Binnen drie jaar. Het legalisatieprogramma PAS-meldingen is op 28 februari 2022 definitief vastgesteld. In de wet is opgenomen dat binnen drie jaar de legalisatie moet zijn afgerond. Dit betekent dat uiterlijk februari 2025 alle PAS-melders gelegaliseerd moeten zijn. Legalisatie is echter pas mogelijk als er ook voldoende stikstofruimte voor uw bedrijf beschikbaar komt.

Beschikbare stikstofruimte

Door de verschillende opkoopregelingen veehouderijbedrijven komt stikstofruimte beschikbaar. Van de vrijgekomen stikstofruimte komt 30% ten goede aan natuurherstel. De overige 70% wordt opgenomen in provinciale stikstofregistratiesystemen. Vervolgens kan deze stikstofruimte worden uitgegeven aan activiteiten.

Geen voorrang voor PAS-melders. De vrijgekomen stikstofruimte wordt eerst toebedeeld aan onder andere woningbouw- en infrastructurele projecten. Daarna kan stikstofruimte beschikbaar komen voor PAS-melders.

Volgorde stikstofruimte voor PAS-melders. De provincies werken de legalisatie van PAS-melders af op basis van volgorde van binnenkomst van de melding bij RVO.nl. Echter, bedrijven waarvoor een handhavingsverzoek is ingediend voor 13 januari 2022, krijgen voorrang bij de legalisatie. Voor een bedrijf moet het gehele ‘stikstofplaatje’ wel geregeld kunnen worden. Lukt dit niet, dan kan een ander bedrijf alsnog voorrang krijgen.

Legalisatie bedrijven met PAS-vrijstelling. Bent u in de PAS-periode een activiteit gestart met een beperkte toename in stikstofdepositie (minder dan 0,05 mol/ha), dan had u dit niet hoeven te melden bij uw provincie. U moest wel een AERIUS-berekening opnemen in uw administratie. Uw activiteit viel dan onder de PAS-vrijstelling. Bedrijven met een PAS-vrijstelling worden binnenkort ook opgenomen in het legalisatieprogramma. Vanaf dat moment start de termijn voor legalisatie (binnen drie jaar).

Wilt u als PAS-melder voor legalisatie in aanmerking komen en heeft u zich nog niet gemeld bij RVO.nl? Doe dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 december 2022.

Bron: Mijn Tips & Advies


Terug naar vestiging

Taxaties van agrarische onroerende zaken

Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een vak apart. Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt. De taxateurs van Agriteam Makelaars zijn bij uitstek deskundig in het agrarisch taxeren.