Waardering verpachte gronden in belastingaangifte

Zoals bekend, publiceert de Belastingdienst ieder jaar een gestandaardiseerde waardering voor gronden die in de belastingaangifte in box 3 moeten worden aangegeven. Zijn deze voorschriften bindend?

Standaardwaardering

Uitgangspunt voor de waardering van grond in box 3 is de waarde in het economisch verkeer. Deze waarde is echter niet altijd eenvoudig te bepalen. Om te voorkomen dat er veel discussie ontstaat omtrent de waardering van (verpachte) gronden in box 3, brengt de Belastingdienst hiervoor ieder jaar een standaardwaardering uit. Aan de hand hiervan is een waardering van uw grond af te leiden. Vervolgens wordt over deze waarde belasting geheven in box 3.

Hoe gaat dit nu in zijn werk?

Normwaarde

Allereerst wordt er door de Belastingdienst jaarlijks een zogenaamde ‘normwaarde’ vastgesteld per regio.

Voorbeeld

Zo geldt voor 1 ha grond in Noord-Limburg een normwaarde van € 67.000. In de Achterhoek geldt voor eenzelfde stuk grond een gestandaardiseerde waarde van € 61.700. U kunt deze normwaarden dus gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Lagere waarde verpachte grond

Bij verpachte grond mag een lagere waarde worden gehanteerd. De reden hiervoor is dat dergelijke grond niet direct beschikbaar is voor een toekomstige koper en daardoor een lagere marktwaarde heeft. Hierbij moet men een onderscheid maken tussen niet-eindige en eindige pacht.

Looptijd pachtovereenkomst

Niet-eindige pacht

Er is sprake van een niet-eindige pacht indien de grond is verpacht op basis van een door de Grondkamer goedgekeurde schriftelijke pachtovereenkomst met een verwachte looptijd van meer dan 20 jaar. Is hiervan sprake, dan moet de grond door u als verpachter gewaardeerd worden in box 3 op 60% van de normwaarde.

Voorbeeld

Een niet-eindig verpacht stuk grond in de Achterhoek wordt zodoende per hectare gewaardeerd op 60% x € 61.700 = € 37.020.

Eindige pacht

Als de verwachte pachtduur niet meer dan 20 jaar bedraagt (eindige pacht), dan moet de grond gewaardeerd worden op basis van een hoger percentage van de normwaarde. Dit percentage begint bij 60% bij een pacht van 20 jaar en neemt met 2% toe voor ieder jaar dat de pacht korter duurt. Een pacht van vijf jaar kent zodoende een percentage van 90%.

Voorbeeld

Stel, u verpacht in de Haarlemmermeer 20 hectare grond voor een resterende periode van acht jaar, dan geldt hiervoor een percentage van 84%. Aangezien de normwaarde voor deze grond € 85.100 bedraagt, komt de waardering voor box 3 uit op € 71.484.

Afwijken mogelijk

U bent niet verplicht om deze waardering van de Belastingdienst te volgen. Als u van mening bent dat een andere, lagere waardering beter aansluit bij de waarde in het economisch verkeer, dan mag u dit standpunt innemen. U zult dan aan de Belastingdienst gemotiveerd moeten aantonen waarom u afwijkt van de standaardwaardering. 

Tip 1

Een recente aan- of verkoop van de grond kan hiervoor een goede indicator zijn. 

Tip 2

Ook een waardering door een deskundige kan als onderbouwing richting de Belastingdienst worden gebruikt.

Het door de Belastingdienst jaarlijks gepubliceerde waarderingskader voor verpachte gronden biedt u een duidelijk handvat voor de waardering van uw grond in box 3. Fiscaal hoeft dit echter niet de optimale uitkomst te zijn. Afwijken is mogelijk. Ga kritisch na of een lagere waardering niet passender is.

Bron: Mijn Tips & Advies


Terug naar vestiging

Taxaties van agrarische onroerende zaken

Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een vak apart. Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt. De taxateurs van Agriteam Makelaars zijn bij uitstek deskundig in het agrarisch taxeren.