Kaart
Verkocht

Losse grond te koop in Noord-Holland: 33.41.80 ha. landbouwgrond te Slootdorp

Slootdorp
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  334180 m²

Perceel landbouwgrond van 33.41.80 ha land in de Wieringermeer aan de Klieverweg

Kadastraal gemeente Wieringermeer, sectie F, nummer 21 en 22.

Situering

De landbouwgrond is gelegen in het noordelijk deel van de Wieringermeer aan de Klieverweg te Slootdorp ten westen van de snelweg A7. Het land is bereikbaar door middel van drie dammen aan de Klieverweg en één dam aan de Den Oeverseweg.

Gronden

Het betreft twee kavels grond van 16.44.80 ha en één van 16.97.00 ha. Twee mooie rechthoekige kavels waarvan een met een kleine schuine zijde aan de Den Oeverseweg. Op de Bodemkaart van Nederland is de aanduiding: Hn21, zijnde Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand, aan voorzijde van perceel 22 een kleine strook Wieringermeergronden, zand, kalkrijk.
Aan de noordzijde van de percelen heeft de grond de aanduiding: Mn22A/Mn82C zijnde kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 2, en kalkarme poldervaaggronden; klei profielverloop 2 en een klein gedeelte Wieringermeergronden; zand kalkrijk.

De percelen liggen aan de openbare weg en zijn prima bereikbaar. De percelen zijn circa 250 meter breed. De totale lengte van het perceel is circa 680 meter. De kadastrale grens ligt aan de lange zijde en voorzijde in het midden van de sloot en aan de noordzijde op het talud. Het land is gedraineerd.
 

Gebruik

Het landgebruik van de afgelopen jaren is voornamelijk akkerbouwgewassen.

De volgende gewassen geteeld:

Jaar

Perceel 21 voor

perceel 21 achter

Perceel 22 voor

Perceel 22 achter

2013

Aardappelen

Tarwe

Bieten

Tarwe

2014

Bieten

Aardappelen

Tarwe

Aardappelen

2015

Tarwe

Tarwe

Aardappelen

Tarwe

2016

Winterpeen

Bieten

Tarwe

Bieten

2017

Tarwe

Aardappelen

Bieten

Aardappelen

2018

Bieten

Tarwe

Aardappelen

Tarwe

2019

Aardappelen

Mais

Tarwe

Tarwe

2020

Rode Kool

Aardappelen

Uien

Aardappelen

2021

Witte kool

Gerst

Aardappelen

Witte Kool

2022

Aardappelen

Uien

Tarwe

Bieten

2023

Wintertarwe

Aardappelen

Wintertarwe

Suikerbieten.

Eigendom en beperkingen

Met betrekking tot de grond zijn geen erfdienstbaarheden en/of zakelijke rechten vermeld in het eigendomsbewijs behoudens een verplichting aan de Staat om het slootonderhoud uit te voeren. Dit wordt middels een kettingbeding ook opgelegd aan de nieuwe eigenaar.

Bestemming

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Hollands Kroon, dat op 17 oktober 2011 onherroepelijk is geworden, hebben de gronden de volgende bestemming:

 • Enkelbestemming Agrarisch
 • Gebiedsaanduiding Luchtvaartverkeerszone- laagvlieggebied
 • Gebiedsaanduiding milieuzone- stiltegebied
 • Gebiedsaanduiding vrijwaringszone- radar

Provinciale verordening

De geconsolideerde provinciale verordening van 21-6-2022 geeft de volgende zaken aan:

 • Grond gebied provincie Noord Holland
 • Werkingsgebieden:
  •  Agrarische bedrijven
  •  Bodemsanering
  •  Datacenter clustering toegestaan
  •  Landelijk gebied
  •  Noord-Holland Noord
  •  Ontgrondingen
  •  Peilbesluit
  •  Grondbewerking voor permanente bollenteelt uitgesloten
  •  Regionale verdringingsreeks regio IJsselmeergebied
  •  Stiltegebied

Regionale Energiestrategie

In de regionale Energiestrategie 1.0 Noord Holland Noord is de locatie niet opgenomen als zoekgebied Zie hiervoor de kaarten van de RES.

Lasten
De gebruikelijke lasten zijn van toepassing op het perceel.

Betalingsrechten
Voor de percelen kunnen GLB-rechten worden aangevraagd door de eigenaar.

Fosfaatrechten
Er behoren geen fosfaatrechten tot het verkochte.

Bodemonderzoek

Er zijn geen bodemonderzoeken bekend en bij Bodemloket staan geen bijzonderheden vermeld.

Natuur

De Waddenzee is het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied bij besluit in 2009 op een afstand van circa 4.6 km. Op Wieringen liggen een aantal NNN gebieden op circa 2.2 km en in de Wieringermeer ligt een NNN gebied op 3.3 km.

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Klieverweg
Plaats Slootdorp

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 334180 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!