Varkensbedrijf te koop : Feldstrasse 27, Konigsmark OT Wasmerslage, Duitsland

Konigsmark OT Wasmerslage, Duitsland
Vraagprijs

te koop aangeboden:

  • ruim opgezet prachtig gesloten varkensbedrijf te Oost Duitsland
  • ca. 800 zeugen en 5.200 vleesvarkens
  • ca. 08.00.00 ha ondergrond
  • vraagprijs exclusief veestapel, exclusief voorraad: € 4.250.000,- k.k.

Voor onze opdrachtgever bieden wij u een ruim opgezet goed onderhouden gesloten varkensbedrijf aan. Het bedrijf is modern ingericht en goed onderhouden. Tevens zijn er nog mogelijkheden om het bedrijf te laten groeien, echter dit is aan de potentiele koper om dit zelf te ontwikkelen. Het bedrijf wordt aangeboden in de huidige hoedanigheid.

Verkoper is op zoek naar diegene die serieus varkens wil gaan houden in een varkensarm gebied. Het bedrijf wordt going-concern aangeboden op basis van een vraagprijs, exclusief veestapel en exclusief voorraad. Tevens worden er mogelijkheden aangeboden om de financiële opstart mee te bewerkstelligen, mits partijen zich in een gedegen koopprijs kunnen conformeren.

 

Locatie

Geografische gezien bevindt het bedrijf zich op een vrij-gelegen locatie, zonder enige belendingen in de directe omgeving, in het oosten van Duitsland in het dorp Wasmerslage. Ongeveer 1,5 km ten noordoosten van de gemeente Königsmark. Door de jaren heen is de infrastructuur in Oost Duitsland dusdanig  ontwikkeld, dat men via goed aangelegde openbare wegen gemakkelijk de locatie kan bereiken.

 

Vergunningen

Er is een geldende vergunning aanwezig, afgegeven in 2001, opgebouwd uit;

  •    816 zeugenplaatsen waarvan 160 kraamplaatsen;
  •    432 gelten-opfokplaatsen;
  • 4.480 biggen-opfokplaatsen;
  • 5.162 vleesvarkensplaatsen.

Deze dierplaatsen zijn ook gerealiseerd.

Er zouden mogelijkheden kunnen zijn om de dieraantallen verder uit te breiden, middels een vergunningaanvraag. Dit geheel op risico voor de potentiele koper. Voor het eventueel huisvesten van meer dieren zijn de casco stallen reeds aanwezig. Men hoeft dit enkel nog intern te realiseren, wanneer een nieuwe vergunning onherroepelijk zou zijn.

Het bedrijf in de rechtsvorm van een GmbH wordt operationeel onafhankelijk beheerd en is commercieel geïntegreerd in een groep van bedrijven, waaruit het op elk moment kan worden gescheiden.

 

Bedrijf

Het zijn zeer goed onderhouden bedrijfspanden van veelal beton en asbestvrij daken. Het erf is ruimschoots verhard en voorzien van een volledig degelijk omheining, waarmee het bedrijf alleen middels automatisch bediende poorten is te bereiken.

De zeugen bevinden zich in één grote stal, met één centrale gang. Deze is onderverdeeld in enkele kraamafdelingen, enkele afdelingen voor de dragende zeugen in groepshuisvestiging en de dekstal is in één grote afdeling ondergebracht. Tevens bevinden de opfokgelten zich ook in deze stal.  De looplijn is zeer efficiënt te noemen. Alle zeugen worden gevoerd middels droogvoer.

De biggen-opfokplaatsen en vleesvarkensplaatsen bevinden zich op hetzelfde terrein met een degelijk afstand van de zeugenstal. Dit geeft een goede scheiding van diercategorie, wat resulteert in een zeer lage ziekte druk. De biggenopstal is ingericht met kunststof – en betonrooster en kunststof hokinrichting. De biggen worden gevoerd middels droogvoer.

De vleesvarkensplaatsen zijn ingericht met volledig betonroostervloeren, kunststofhokinrichting, lange RVS-stalen trog. De vleesvarkens worden gevoerd middels een brijvoederinstallatie. Deze brijvoederinstallatie is van het merk WEDA, en is volledig nieuw geïnstalleerd in 2022.

Voor alle stallen geldt, dat ze recent volledig gebouwd of verbouwd zijn. Hiermee is er op het bedrijf voor de komende jaren nagenoeg geen kostenpost voor onderhoudskosten te benoemen.

De jaarlijkse mestproductie wordt afgezet via de vergistingsinstallatie die zich direct tegen de te verkopen locatie aan bevindt. Middels ondergrondse leiding wordt de mest afgevoerd naar deze installatie. Voor de afzet van deze mest gelden lopende afspraken. De  totale vergistingsintallatie met ondergrond is eigendom van een derde, en behoort niet tot de verkoop.

Drinkwater voor het bedrijf komt middels een eigen waterbron, maar de locatie is tevens ook aangesloten op het openbare water. De warmtevoorziening komt via naastgelegen biogasinstallatie, maar ook is er een eigen verwarmingsinstallatie beschikbaar.  Naast een openbare netaansluiting beschikt de locatie ook over een eigen noodstroomvoorziening. De aanwezige zonnepanelen zijn geen eigendom.

Aanwezig personeel is zeer ervaren en reeds langere tijd op het bedrijf werkzaam.  Zij zijn bereid om ook voor een nieuwe eigenaar hun diensten te verrichten.

Het realiseren van een eventuele bedrijfswoning zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Echter het is aan de potentiele koper om dit zelf te onderzoeken.

Het bedrijf voldoet volledig aan de laatste gestelde wettelijke eisen. Zowel op milieu- dan wel welzijnseisen. Hiermee is het bedrijf klaar voor de toekomst.

Gezien het varkensarme gebied, in combinatie met goede mestafzet mogelijkheden en beschikbaarheid grondstoffen, biedt de locatie een goed financieel perspectief.

 

Vrijwaring

De inhoud van alle betrokken documenten,  mede opgesteld door de vertegenwoordigers van LFD Holding GmbH en AgriTeam Makelaardij, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik als basis voor discussie en voor de situatie met potentiële kopers. Aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie is voor de potentiele koper. Deze aansprakelijkheid heeft ook betrekking op verwerking of verspreiding en doorgeven aan derden van deze informatie, in elke vorm dan ook. De potentiele koper heeft een onderzoeksplicht en krijgt hier ook de kans voor.

Voor documenten is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers vereist. Deze documenten vertegenwoordigen geen koop- of verkoopaanbiedingen, noch verkoopadvertenties.

 

 

zu verkaufen:

• weitläufig angelegter schön geschlossener Schweinebetrieb in Ostdeutschland

• ca. 800 Sauen und 5.200 Mastschweine

• ca. 08.00.00 ha Untergrund

• Preisvorstellung ohne Vieh, ohne Vieh: 4.250.000 € Anschaffungskosten

Für unseren Kunden bieten wir Ihnen einen großzügigen, gepflegten geschlossenen Schweinebetrieb an. Die Firma ist modern eingerichtet und gepflegt. Es gibt auch Möglichkeiten, das Unternehmen zu vergrößern, aber dies ist Sache des potenziellen Käufers, dies selbst zu entwickeln. Das Unternehmen wird in seiner jetzigen Form angeboten.

Der Verkäufer sucht jemanden, der es ernst meint mit der Schweinezucht in einer schweinearmen Gegend. Das Unternehmen wird als fortgeführtes Unternehmen auf der Grundlage eines Angebotspreises ohne Viehbestand und ohne Aktien angeboten. Auch bieten sich Möglichkeiten zur Mitrealisierung des finanziellen Start-ups, sofern sich die Parteien auf einen soliden Kaufpreis einigen können.

 

Standort

Geographisch liegt das Unternehmen in abgeschiedener Lage, ohne Nachbarn in unmittelbarer Nähe, im Osten Deutschlands in der Gemeinde Wasmerslage. Etwa 1,5 km nordöstlich der Gemeinde Königsmark. Im Laufe der Jahre wurde die Infrastruktur in Ostdeutschland so ausgebaut, dass der Standort über gut ausgebaute öffentliche Straßen gut zu erreichen ist.

 

Genehmigungen

Es gibt eine gültige Genehmigung, ausgestellt im Jahr 2001, bestehend aus:

• 816 Sauenplätze, davon 160 Abferkelplätze;

• 432 Jungsauenaufzuchtstätten;

• 4.480 Ferkelaufzuchtplätze;

• 5.162 Mastschweineplätze.

Auch diese Tierplätze wurden realisiert.

Es könnten Möglichkeiten bestehen, die Tierzahlen durch einen Genehmigungsantrag weiter auszubauen. Dies geschieht ausschließlich auf Risiko des potenziellen Käufers. Die Rumpfställe sind bereits vorhanden, um weitere Tiere unterzubringen. Dies muss nur dann intern erfolgen, wenn eine neue Genehmigung unwiderruflich wäre.

Die Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH ist operativ selbstständig und wirtschaftlich in eine Unternehmensgruppe integriert, aus der sie jederzeit ausgegliedert werden kann.

 

Unternehmen

Es handelt sich um sehr gepflegte Geschäftsgebäude, überwiegend aus Beton und asbestfreien Dächern. Der Hof ist großzügig gepflastert und mit einem absolut soliden Zaun versehen, mit dem das Unternehmen nur durch automatisch betriebene Tore zu erreichen ist.

Die Sauen sind in einem großen Stall mit einem zentralen Korridor untergebracht. Diese ist unterteilt in mehrere Abferkelstationen, mehrere Stationen für die trächtigen Sauen in Gruppenhaltung und die Aufzuchtbucht ist in einer großen Abteilung untergebracht. In diesem Stall befinden sich auch die aufziehenden Jungsauen. Die Lauflinie ist sehr effizient. Alle Sauen werden mit Trockenfutter gefüttert.

Die Ferkelaufzuchtplätze und Mastschweineplätze befinden sich auf dem gleichen Gelände mit einem angemessenen Abstand zum Sauenstall. Dies ergibt eine gute Trennung der Tierkategorien, was zu einem sehr niedrigen Krankheitsdruck führt. Der Ferkelstall ist mit Kunststoff- und Betonlatten sowie Kunststoffgehegen ausgestattet. Die Ferkel werden mit Trockenfutter gefüttert.

Die Mastschweineplätze sind mit Vollbeton-Spaltenböden, Kunststoffbuchten und langen Edelstahltrögen ausgestattet. Die Mastschweine werden über eine Flüssigfutteranlage gefüttert. Diese Flüssigfutteranlage ist von der Marke WEDA und wurde 2022 komplett neu installiert.

Alle Ställe wurden kürzlich komplett neu gebaut bzw. renoviert. Dadurch gibt es im Unternehmen für die kommenden Jahre praktisch keine Kostenposition für Instandhaltungskosten.

Die jährliche Gülleproduktion wird über die Vergärungsanlage verkauft, die sich direkt neben dem zu verkaufenden Standort befindet. Die Gülle wird über eine unterirdische Leitung zu dieser Anlage transportiert. Für den Verkauf dieser Gülle gelten aktuelle Vereinbarungen. Die gesamte Vergärungsanlage mit Untergrund gehört einem Dritten und ist nicht Bestandteil des Verkaufs.

Das Trinkwasser für das Unternehmen stammt aus einer eigenen Wasserquelle, der Standort ist aber auch an das öffentliche Wassernetz angeschlossen. Die Wärmeversorgung erfolgt über die angrenzende Biogasanlage, es steht aber auch eine eigene Heizanlage zur Verfügung. Neben einem öffentlichen Netzanschluss verfügt der Standort auch über eine eigene Notstromversorgung. Die vorhandenen Sonnenkollektoren sind kein Eigentum.

Die anwesenden Mitarbeiter sind sehr erfahren und arbeiten schon lange im Unternehmen. Sie sind auch bereit, ihre Dienste für einen neuen Eigentümer zur Verfügung zu stellen.

Die Realisierung eines möglichen Gewerbehauses könnte eine der Möglichkeiten sein. Es ist jedoch Sache des potenziellen Käufers, dies selbst zu untersuchen.

Das Unternehmen erfüllt die neuesten gesetzlichen Anforderungen in vollem Umfang. Sowohl in Bezug auf Umwelt- als auch auf Tierschutzanforderungen. Damit ist das Unternehmen für die Zukunft gerüstet.

Angesichts der schweinearmen Gegend bietet der Standort in Kombination mit guten Gülleentsorgungsmöglichkeiten und der Verfügbarkeit von Rohstoffen eine gute finanzielle Perspektive.

 

Haftungsausschluss

Der Inhalt aller relevanten Dokumente, die von den Vertretern der LFD Holding GmbH und AgriTeam Makelaardij gemeinsam verfasst wurden, ist ausschließlich als Grundlage für Gespräche und für die Situation mit potenziellen Käufern bestimmt. Die Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen trägt der potentielle Käufer. Diese Haftung bezieht sich auch auf die Verarbeitung oder Verbreitung und Weitergabe dieser Informationen an Dritte, in welcher Form auch immer. Der potentielle Käufer ist zur Nachforschung verpflichtet und erhält dazu auch Gelegenheit.

Unterlagen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Initiatoren. Diese Dokumente stellen keine Kauf- oder Verkaufsangebote oder Verkaufsanzeigen dar.

 

 

for sale:

• spaciously laid out beautifully closed pig farm in East Germany

• approx. 800 sows and 5,200 fattening pigs

• approx. 08.00.00 ha of subsoil

• asking price excluding livestock, excluding stock: € 4,250,000 purchase costs

 

For our client we offer you a spacious, well-maintained closed pig farm. The company is modern furnished and well maintained. There are also opportunities to grow the company, but this is up to the potential buyer to develop this themselves. The company is offered in its current capacity.

The seller is looking for someone who is serious about raising pigs in a pig-poor area. The company is offered as a going concern based on an asking price, excluding livestock and excluding stock. Opportunities are also offered to help realize the financial start-up, provided the parties can agree to a solid purchase price.

   

Location

Geographically, the company is located in a secluded location, without any neighbors in the immediate vicinity, in the east of Germany in the village of Wasmerslage. About 1.5 km northeast of the municipality of Königsmark. Over the years, the infrastructure in East Germany has been developed in such a way that it is easy to reach the location via well-developed public roads.

 

Permits

There is a valid permit, issued in 2001, made up of;

• 816 sow places of which 160 farrowing places;

• 432 gilt rearing sites;

• 4,480 piglet rearing places;

• 5,162 fattening pig places.

These animal places have also been realised.

There could be opportunities to further expand the animal numbers, by means of a permit application. This is entirely at the risk of the potential buyer. The hull stables are already present for housing more animals. This only needs to be done internally if a new permit would be irrevocable.

The company in the legal form of a GmbH is operationally independent and is commercially integrated into a group of companies, from which it can be separated at any time.

 

Company

These are very well-maintained commercial buildings, mostly of concrete and asbestos-free roofs. The yard is amply paved and equipped with a completely solid fence, with which the company can only be reached through automatically operated gates.

The sows are housed in one large barn, with one central corridor. This is subdivided into several farrowing wards, several wards for the gestational sows in group housing and the breeding pen is housed in one large department. The rearing gilts are also located in this stable. The walking line is very efficient. All sows are fed with dry food.

The piglet rearing places and finishing pig places are located on the same site with a decent distance from the sow barn. This gives a good separation of animal category, resulting in a very low disease pressure. The piglet house is furnished with plastic and concrete slats and plastic pens. The piglets are fed with dry food.

The fattening pig places are equipped with fully concrete slatted floors, plastic pens and long stainless steel troughs. The fattening pigs are fed by means of a liquid feed installation. This liquid feed installation is of the WEDA brand and was completely newly installed in 2022.

All stables have been recently completely built or renovated. As a result, there is virtually no cost item for maintenance costs at the company for the coming years.

The annual manure production is sold via the fermentation installation that is located directly next to the location to be sold. The manure is transported to this installation by means of an underground pipe. Current agreements apply to the sale of this manure. The total fermentation installation with subsoil is owned by a third party and is not part of the sale.

Drinking water for the company comes from its own water source, but the location is also connected to public water. The heat is supplied via the adjacent biogas installation, but there is also a private heating installation available. In addition to a public grid connection, the location also has its own emergency power supply. The existing solar panels are not property.

The staff present are very experienced and have been working at the company for a long time. They are also willing to provide their services for a new owner.

The realization of a possible commercial house could be one of the possibilities. However, it is up to the potential buyer to investigate this themselves.

The company fully complies with the latest legal requirements. Both on environmental and welfare requirements. This makes the company ready for the future.

In view of the pig-poor area, in combination with good manure disposal possibilities and the availability of raw materials, the location offers a good financial perspective.

  

Disclaimer

The contents of all relevant documents, co-authored by the representatives of LFD Holding GmbH and AgriTeam Makelaardij, are intended solely for use as a basis for discussion and for the situation with potential buyers. Liability for the topicality, correctness and completeness of the information provided is for the potential buyer. This liability also relates to the processing or distribution and passing on to third parties of this information, in any form whatsoever. The potential buyer has an obligation to investigate and is also given the opportunity to do so.

Documents require prior written consent from the initiators. These documents do not represent offers to buy or sell, or advertisements for sale.

 

Kenmerken


Overdracht
Status Beschikbaar

Adresgegevens
Straatnaam Feldstrasse
Huisnummer 27
Plaats Konigsmark OT Wasmerslage, Duitsland

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Varkensbedrijf

Specialisten in aan- en verkoop van varkensbedrijven en varkenshouderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van varkensbedrijven en varkenshouderijen. Kies ook voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop van uw bedrijf!