Kaart
Verkocht

Losse grond te koop in Noord-Holland: Percelen cultuurgrond aan de Wateringskant te Lutjewinkel

1732 LB Lutjewinkel
Prijs op aanvraag

Algemeen: 

Deze informatie wordt u vrijblijvend aangeboden.

De percelen zijn gelegen direct aan de Wateringskant onder Lutjewinkel, groot circa 7 hectare (kadastrale maat).  

Prijs: Op aanvraag 

Percelen: 

Teeltplan: 2018, 2019, 2020, 2021 grasland 

Bron: agrimeter.nl en opdrachtgever

Betalingsrechten: 

Op de percelen rusten betalingsrechten op basis van gemeten maat, welke mee overgaan op koper.  

Kadastrale gegevens: 

Kadastrale gemeente Niedorp, sectie F, nummers 408 gedeeltelijk en 410, resp.  groot naar schatting circa 4.65.00 ha en 2.35.00ha 

Juridische levering en betaling 

Begin 2022, in nader overleg.  

Feitelijke oplevering cultuurgrond 

Datum juridische levering.  

Kosten 

Alle kosten ter zake van de koop komen ten laste van koper, waaronder kadastrale kosten, kosten kadastrale uitmeting, notariële- en hypotheekkosten, alsmede eventuele verschuldigde overdrachtsbelasting. 

Omschrijving cultuurgrond 

Lichte en zware zavel met voldoende teelaarde. De percelen zijn twee keer gedraineerd: in de periode 1985-1988 en tussen-gedraineerd in periode 2008 en 2010, gelegen om de 5-7m. De huidige eigenaar heeft de grond twee maal verhuurd voor bollen/aardappelen vanaf de periode 1971. Verkoper heeft de percelen geweid en er is de afgelopen decennia jaarlijks 30 ton vaste mest op uitgereden.  

Jachtrecht: Verhuurd aan verkoper zelf. Er zal een persoonlijk recht worden gevestigd dat verkoper het jachtrecht gedurende zijn leven kan uitoefenen. 

Bestemming 

Blijkens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied voormalige gemeente Niedorp, thans gemeente Hollands Kroon, vastgesteld op 1 oktober 2013, identificatienummer NL.IMRO.1911.BpBuitengebied2010-va02, hebben de percelen de navolgende bestemming: 

  • Enkelbestemming: Agrarisch met waarden 

  • Dubbel bestemming: Archeologie 4 

Bijzonderheden: 

  • Het is verkoper niet bekend dat er invasieve gewassen en/of bodemziekten en/of aaltjes aanwezig zijn. Er zijn hiertoe nimmer onderzoeken uitgevoerd. Koper dient deze status te aanvaarden bij koop.  

  • Het stek, staande tussen de kadastrale nummers 1198 en 408 is in gezamenlijk eigendom alsmede het onderhoud hiervan.    

  • Perceel met nummer 408 is gedeeltelijk belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoevevan Liander NV te Arnhem. Liander heeft deze kabel in najaar 2021 gelegd. In het voorjaar zal Liander het perceel in oorspronkelijke staat opleveren. Koper dient deze situatie te aanvaarden.  

  • Indien de bestemming van het registergoed (de twee percelen) geheel of gedeeltelijk binnen tien jaar na datum aktepassering wijzigt naar een hogere bestemming dan de huidige agrarische bestemming (bijvoorbeeld t.b.v. woningbouw en/of industrie (al dan niet met bedrijfswoningen) dan zal de meerwaarde boven de huidige verkoopprijs voor de helft terstond na aktepassering worden verrekend met verkoper of diens rechtsopvolgers (deze voorwaarde zal in de leveringsakte worden opgenomen als een kettingbeding c.q. kwalitatief beding).  

  • De kade tussen de percelen is tot op heden van jaar tot jaar gehuurd door verkoper van het HHNK. Koper dient contact op te nemen met het HHNK om deze huur mogelijk een vervolg te geven.  

  • Perceel met nummer 408 dient kadastraal te worden gesplitst om de opstallen met erf, tuin, ondergrond en perceeltje grond bij verkoper te laten verblijven. Koper dient op haar kosten en regie de grens af te scheiden met een deugdelijk hekwerk en heeft hiertoe tevens het onderhoud hiervan. 

  • In 1969 zijn in het kader van de ruilverkaveling destijds sloten gedempt.  

 

Kenmerken


Overdracht
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Wateringskant
Huisnummer 16
Postcode 1732 LB
Plaats Lutjewinkel

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!