Verkocht

Losse grond te koop in Drenthe: Verkoop bij inschrijving Zwinderen

Zwinderen

Ca. 10.41.10 ha. goede akkerbouwgrond wordt middels een vrijwillige verkoop bij inschrijving verkocht gelegen aan de Nijlandsweg en de Stukdijk te Zwinderen.
De sluiting van de inschrijving is vrijdag 24 april 2020 om 10.00 uur.

CULTUURGROND
DATA
-Uiterlijk 24 april 2020 om 10.00 uur
Persoonlijk inleveren 'Inschrijvingsformulier cultuurgrond' bij het Notariskantoor

-24 april 2020 om 10.00 uur
Openen Inschrijvingsformulieren door de notaris en het voorlezen van de biedingen

-Uiterlijk 25 april 2020
Eventuele gunning

-Uiterlijk 7 mei 2020
Ondertekening koopovereenkomst

-11 mei 2020
Financieringsvoorbehoud

-12 mei 2020:
Passeren leveringsakte bij de notaris (of zoveel eerder of later
dan nader is overeengekomen

Oppervlakte
Ca. 10.41.10 ha. akkerbouwgrond

Grondsoort
-Veldpodzolgrond, leemarm en fijn lemig zand (Oosterhesselen M 569)
-Beekeerdgrond, zand ondieper dan 120 cm en zonder humuspodzol (Oosterhesselen M 617)

Feitelijke levering
De cultuurgronden worden geleverd in de huidige staat.
De cultuurgronden zijn vrij van pacht/gebruik van derden.
De feitelijke levering van de cultuurgrond zal plaatsvinden op datum juridische levering tenzij verkoper en koper anders zijn overeen gekomen.

Betalingsrechten en/of productierechten
In de overdracht en levering zijn geen betalingsrechten en/of productierechten begrepen.

Afrastering
Er is geen afrastering aanwezig.

Gebruik laatste jaren
2017: grasland
2018: grasland
2019: grasland

Waterschapslasten (Waterschap Vechtstromen)
De waterschapslasten bedragen € 62,60 (aanslagjaar 2020) per ha.

Grondwaterbeschermingsgebied
De kadastrale percelen liggen niet gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied.

Ruilverkavelingslasten
Op de kadastrale percelen rusten geen ruilverkavelingslasten.

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden
Er zijn verkoper geen erfdienstbaarheden bekend.

Eigendom
Het registergoed is in eigendom bij opdrachtgever.

In het verloop van deze brochure wordt informatie verstrekt omtrent de te
koop aangeboden object, de te volgen procedure alsmede de
inschrijvingsvoorwaarden en bedingen uit de model-koopovereenkomst zoals
opgenomen in de bijlage.
Iedere geïnteresseerde dient derhalve een bieding te doen op de
aangeboden cultuurgrond conform de voorwaarden zoals die in
deze brochure staan beschreven.
De bieding dient uiterlijk op vrijdag 24 april 2020 vóór 10.00 uur schriftelijk en conform de voorwaarden en procedure zoals beschreven in deze brochure te zijn
ingediend bij Notariskantoor Oosterhesselen, Burgemeester de Kockstraat 21 , 7861 AA
te Oosterhesselen.

Door de opdrachtgever is AgriTeam Z.O. Drenthe uit Dalen ingeschakeld om
de procedure te begeleiden. Zij heeft zelf geen belang bij de aankoop van
het object.
Meer inlichtingen omtrent de verkopen objecten en de inschrijving zijn te
verkrijgen bij de heer Ing. GJ. Lubbers van AgriTeam Makelaars Z.O.
Drenthe, tel.nr. 06-22795275.
te Oosterhesselen.

Deze verkoopbrochure heeft louter tot doel potentiële kopers te informeren
en ontslaat hen op geen enkele wijze van de eigen onderzoeksplicht. Hoewel
deze brochure met de uiterste zorg is samengesteld kunnen potentiële
kopers er geen rechten aan ontlenen.

1.Procedure
1.1. Kavel
Het object omvat de hierna genoemde kadastrale percelen;
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
Oosterhesselen M 569 ca. 05.88.85 ha.
Oosterhesselen M 617 ca. 04.52.25 ha.

1.2. Inschrijvingsformulier
Het inschrijvingsformulier wordt gelijktijdig met deze brochure verstrekt en is
te verkrijgen bij AgriTeam Z.O. Drenthe te Dalen. Uitsluitend originele en
door AgriTeam Z.O. Drenthe verstrekte inschrijvingsformulieren kunnen voor
de bieding worden gebruikt.

1.3. Verklaring financiële gegoedheid
Desgevraagd (na inschrijving) dient u schriftelijk bewijs (bankgarantie) te
kunnen overleggen omtrent uw financiële gegoedheid ten aanzien van het
gestand doen van de koop.

1.4 Legitimatiebewijs
Tezamen met het inschrijvingsformulier dienen bieders een kopie van een
geldig legitimatiebewijs te overleggen. Indien bieder een rechtspersoon is,
dient tevens een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel te worden overlegd.

1.5. Inschrijvingsformulieren
Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier met daarbij
gevoegd een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de bieder dient
uiterlijk op vrijdag 24 april 2020 vóór 10.00 uur schriftelijk en
conform de voorwaarden en procedure zoals beschreven in deze brochure
te zijn ingediend bij Notariskantoor Oosterhesselen, Burgemeester de Kockstraat 21, 7861 AA te Oosterhesselen.

1.6. Openen inschrijvingsformulieren
De inschrijvingsformulieren worden op vrijdag 24 april 2020 om
10.00 uur geopend door één van de notarissen van Notariskantoor Oosterhesselen.
De opening zal plaatsvinden ten kantore van de notaris. De bieders mogen
(niet verplicht) aanwezig zijn bij het openen van de inschrijvingsformulieren.

1.7. Gunning
Gunning geschiedt onder uitdrukkelijke voorbehoud van verkoper. Bieders
worden uiterlijk zaterdag 25 april 2020 door AgriTeam Makelaars Z.O.
Drenthe telefonisch of schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van de
gunning.
 

1.8. Ondertekening van de koopovereenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand door gunning. Ter schriftelijke vaststelling van de koop en verkoop zal de koopovereenkomst worden ondertekend. Ondertekening van de koopovereenkomst vindt plaats uiterlijk donderdag 7 mei 2020.

1.9. Overdracht (transport), betaling en aanvaarding
Het transport van het gekochte, betaling en aanvaarding zal plaatsvinden op (of door verkoper en koper nader overeen te komen datum): 12 mei 2020 door middel van het passeren van een notariële akte van levering door één van de notarissen van Notariskantoor Oosterhesselen, diens waarnemer of plaatsvervanger.

1.10.Inschrijvingsvoorwaarden
Ter zake de verkoop bij inschrijving gelden de inschrijvingsvoorwaarden
alsmede de voorwaarden uit de koopovereenkomst.

2. Inschrijvingsvoorwaarden

2.1. Organisatie
De organisatie van de verkoop bij inschrijving berust bij AgriTeam Makelaars
Z.O. Drenthe, kantoorhoudende aan Weidemolen 2 te 7751 DZ Dalen.
De betrokken notaris heeft geen enkele bemoeienis met de verkoop van bij
inschrijving en met de inhoud van de koopovereenkomst die daaruit
eventueel voortvloeit.

2.2. Inschrijvingsformulier
Een bieder brengt zijn bod uit op een door AgriTeam Makelaars Z.O. Drenthe
beschikbaar gesteld inschrijvingsformulier.

Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk op vrijdag 24 april 2020
vóór 10.00 uur ingeleverd te worden bij Notariskantoor Oosterhesselen kantoorhoudende
Burgemeester de Kockstraat 21, 7861 AA te Oosterhesselen. Het inschrijvingsformulier dient in een
gesloten enveloppe ingeleverd te worden.

Met betrekking tot het inschrijvingsformulier geldt het volgende:
1. Ingevuld dient te worden de naam, voornamen, adres, postcode,
woonplaats en het telefoonnummer van de bieder;
2. Indien de bieder een rechtspersoon is: de statutaire naam, de zetel en
het volledige adres van de rechtspersoon, alsmede naam, voornamen,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en kwaliteit van de
bestuurder(s);
3. Het bod van de bieder op de cultuurgrond;
4. Het inschrijvingsformulier dient te zijn voorzien van de eigenhandig
geplaatste handtekening van de in lid 1 bedoelde bieder, dan wel de in lid 2
bedoelde bestuurder(s) of perso(o)n(en);
5. Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen geldt het in lid 4
bepaalde voor ieder van hen.
6. De inschrijving dient voorzien te zijn van een kopie van een geldig
legitimatiebewijs, indien van toepassing een gewaarmerkt uittreksel van de
kvk.

2.3. Het bod
Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te
zijn uitgezonderd het financieringsvoorbehoud tot en met 11 mei 2020.
Een bod in strijd hiermee is ongeldig.

Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro's geldend voor de genoemde kadastrale percelen. Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod,odanig dat het bod gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag, is ongeldig.
Een op het inschrijvingsformulier uitgebracht bod kan na de inlevering niet worden verhoogd of verlaagd. Indien echter blijkt, dat het hoogste bod door meer bieders - anders dan gezamenlijk - is uitgebracht, dan worden deze aanbieders in de gelegenheid gesteld direct een nieuw bod uit te brengen.
Het nieuw uit te brengen bod dient hoger te zijn dan het eerder gedane bod.
Maakt geen van hen van dit recht tot verhoging gebruik, dan zal het
notariskantoor door loting uitmaken wie van het als hoogste inschrijver zal
worden beschouwd. Tot aan de ontvangst van het nieuwe bod blijven
bieders aan het eerder gedane bod gehouden. In andere gevallen, dan
hiervoor in dit artikel vermeld, is verhoging van het bedrag waarvoor is
ingeschreven niet toegestaan.
Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen, dan zijn zij hoofdelijk
aansprakelijk voor de op hen krachtens de verkoop bij inschrijving rustende
verplichtingen en voor de daaruit eventueel voortvloeiende koop.
Elke bieder blijft aan zijn bod, ook al is dit niet het hoogste, gebonden totdat:
a. de verkoper gunt aan een ander; of
b. vaststaat dat niet wordt gegund; of
c. de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is
verstreken zonder dat is gegund; of
d. de verkoop bij inschrijving wordt afgelast.

De notaris beslist over de geldigheid van de inschrijfformulieren en over de
juiste lezing van de geboden som.

2.4. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
De biedingen worden geopend op vrijdag 24 april 2020 om 10.00 uur
door één van de (kandidaat-)notarissen van Notariskantoor Oosterhesselen,
Burgemeester de Kockstraat 21, 7861 AA te Oosterhesselen.
De notaris stelt alleen de op dat moment aanwezige inschrijver(s), eventueel
aanwezige verkoper(s) en de makelaar (of diens waarnemer of plaatsvervanger) van verkoper op de hoogte van de biedingen zonder het mededelen van de namen van de biedende partijen.
De koopovereenkomst ingevolge de verkoop bij inschrijving komt tot stand
door de gunning.
De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt op zaterdag 25 april 2020 of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund.
De verkoop bij inschrijving kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast.

2.5. Koopovereenkomst
De bieder verklaart volledig bekend en akkoord te zijn met de inhoud van de
koopovereenkomst. Ondertekening van de koopovereenkomst zal plaatsvinden uiterlijk donderdag 7 mei 2020.

2.6. Akte van levering
Indien en voor zover een koopovereenkomst tot stand komt, zal de voor levering vereiste notariële akte worden verleden door één van de notarissen van Notariskantoor Oosterhesselen.
De marktconforme honorarium van de notaris, recherchekosten en kadastraal recht komen voor rekening van de koper.

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Verkoop bij inschrijving
Status Verkocht

Adresgegevens
Straatnaam Verkoop bij inschrijving
Plaats Zwinderen

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!